Over de CKA

Instelling

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is ingesteld op grond van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen van 23 november 2001. Dit besluit is medio 2012 gewijzigd; hierdoor is de klachtenbehandeling van aanstellingskeuringen overgegaan naar de SER. Daarmee is de CKA een SER-commissie geworden.

Samenstelling

De Commissie bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden.

 • De SER benoemt drie onafhankelijke leden (en drie plaatsvervangende leden) die deskundig zijn op het (bedrijfs)geneeskundige en/of het juridische vlak. Een van de onafhankelijke leden is de voorzitter. 
 • Daarnaast benoemen representatieve centrale organisaties van ondernemers resp. werknemers twee leden (en plaatsvervangende leden).in de Commissie.
  De leden, de plaatsvervangend leden en de secretariaatsmedewerkers van de Commissie hebben een geheimhoudingsplicht.

Wat kan de CKA doen?

De CKA is ingesteld om een goede toepassing en naleving te bevorderen van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen. Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden:

 • Het behandelen van en het geven van een oordeel over klachten;
 • Het doen van aanbevelingen aan partijen;
 • Het geven van informatie aan belangstellenden;
 • Het doen van eigen onderzoek op grond van signalen, ontvangen uit klachten en overige verkregen informatie;
 • Het geven van een follow-up van oordelen en adviezen;
 • Het doen van aanbevelingen aan de minister van SZW;
 • Het geven van advies;
 • Het indienen van een klacht of verzoek om advies;
 • Een klacht of een verzoek om advies moet schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk zes maanden, nadat het probleem zich heeft voorgedaan.