Werkwijze bij klachten

De CKA (hierna: de Commissie) heeft, op grond van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen, een Reglement werkwijze CKA opgesteld. Volgens dit reglement geldt de hierna volgende werkwijze bij klachten.

Indienen van een klacht

Een klacht moet worden ingediend binnen zes maanden nadat de zaak waarop het geschil betrekking heeft, zich heeft voorgedaan. De klacht kan worden ingediend per brief, per e-mail of via het klachtformulier op de website van de Commissie.

Informatie inwinnen door de Commissie

Zo nodig kan de Commissie nadere informatie inwinnen bij klager of bij degene die om advies vraagt. Bij een klacht gaat de Commissie na in hoeverre er mogelijkheden zijn voor een behandeling van de klacht door degene tegen wie de klacht zich richt (verweerder).

Klachtbehandeling

Zodra de Commissie de nodige informatie van klager heeft ontvangen, wordt verweerder op de hoogte gesteld van de klacht. Verweerder krijgt dan twee weken de gelegenheid om schriftelijk te reageren.

Vervolgens vindt een mondelinge behandeling van de klacht plaats tijdens een openbare hoorzitting.

De Commissie kan besluiten de zaak op stukken af te doen na overleg hierover met partijen. In dat geval vindt geen openbare hoorzitting plaats. De afspraak met partijen om af te zien van de mondelinge behandeling van de klacht moet schriftelijk worden vastgelegd.

Klager en verweerder kunnen de Commissie verzoeken andere personen die direct bij de klacht zijn betrokken, alsmede getuigen of deskundigen te horen. De namen van deze personen moeten twee weken vóór aanvang van de mondelinge behandeling aan de Commissie worden medegedeeld.

Tijdens de mondelinge behandeling kunnen klager en verweerder hun visie geven op de klacht en stellen de leden van de Commissie aan hen vragen.

Aanhouden van de klacht

De Commissie houdt de klacht aan indien:

  • klager op dat moment gebruik maakt van de mogelijkheid van behandeling van de klacht door verweerder;
  • de klager een procedure elders is gestart over het onderwerp van de klacht.

De beslissing wordt met redenen omkleed ter kennis gebracht van de klager en de verweerder.

Oordeel

Binnen zes weken na de mondelinge behandeling van de klacht geeft de Commissie schriftelijk en met redenen omkleed haar oordeel over de vraag of al dan niet is gehandeld in strijd met de Wet op de medische keuringen (Wmk), waarbij wordt betrokken het Besluit aanstellingskeuringen en aanpalende wet- en regelgeving.
Indien tijdens de hoorzitting of in raadkamer blijkt dat de Commissie nadere informatie nodig heeft, kan de termijn worden verlengd.

Aanbevelingen

Bij haar oordeel kan de Commissie aanbevelingen doen.

Reacties op oordelen en aanbevelingen

De Commissie heeft niet de bevoegdheid sancties op te leggen. Wel gaat de Commissie na wat er gebeurt met haar oordelen en aanbevelingen. Deze 'follow-up' heeft als doel inzichtelijk te maken of en zo ja, op welke wijze er is gereageerd op de oordelen, de individuele en algemene aanbevelingen en of er maatregelen zijn genomen.

Publicatie

De oordelen worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website van de Commissie en, als de Commissie daartoe aanleiding ziet, worden de desbetreffende oordelen om redenen ontleend aan het algemeen belang aangeboden ter publicatie in daartoe geëigende medische en/of juridische tijdschriften. Sinds 1 oktober 2012 heeft de Commissie daarnaast de mogelijkheid om – onder voorwaarden – haar oordeel in niet-geanonimiseerde vorm ter publicatie aan te bieden, indien daarmee het algemeen belang is gediend en dit met redenen omkleed in het oordeel is bepaald.

Spoedprocedure

Een spoedprocedure kan worden gevolgd indien een klager te kennen geeft belang te hebben bij een snelle(re) behandeling van de klacht, of indien anderszins blijkt dat een snelle behandeling van de klacht wenselijk is.