Eigen onderzoek naar aanleiding van signalen

De CKA (hierna: de Commissie) kan een eigen onderzoek doen op grond van signalen, die zij ontvangt uit ingediende klachten en uit overige informatie.

De Commissie heeft deze bevoegdheid op grond van artikel 6, derde lid van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen. Het doel hiervan is de mogelijkheden te vergroten om de kwaliteit van de medische aanstellingskeuringen te bewaken en te bevorderen.

Het eigen onderzoek kan nodig zijn om te kunnen beoordelen of de aangedragen feiten leiden tot strijdigheid met de voorschriften van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de daarop gebaseerde regelgeving.

Werkwijze eigen onderzoek

De werkwijze bij het doen van een eigen onderzoek dient in overeenstemming te zijn met alle voorschriften die voortvloeien uit de Wmk en de daarop gebaseerde regelgeving.

Als de kwestie is ingebracht door een persoon of instantie, pleegt de Commissie overleg met betrokkene(n) over de vraag of het toegestaan is relevante gegevens uit overgelegde bescheiden te gebruiken. Vervolgens worden de te onderzoeken feiten voorgelegd aan de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en), waarop de signalen betrekking hebben. Daarbij kunnen tevens vragen worden gesteld. Afhankelijk van de reactie besluit de Commissie of tot een nader onderzoek, eventueel in de vorm van een mondelinge behandeling, zal worden overgegaan.

Het eigen onderzoek kan worden afgesloten met een aanbeveling of een visie van de Commissie aan degenen die betrokken zijn bij de onderzochte feiten.

De Commissie doet aanbevelingen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als er onvolkomenheden in wet- en regelgeving worden geconstateerd en daarnaast aan betrokkenen als de keuringspraktijk moet worden aangepast aan de Wmk en de daarop gebaseerde regelgeving.