Aanbevelingen 2010


Aanbeveling 2010-02

Een vakbond voor Nederlands cabinepersoneel (hierna: de vakbond) heeft namens zes van haar leden een klacht ingediend bij de Commissie. Op grond van een wijziging van internationale regelgeving was de betreffende luchtvaartmaatschappij gehouden al het cabinepersoneel dat langer dan vijf jaar geleden een medische keuring had ondergaan, vóór 1 januari 2010 te herkeuren. De betreffende zes leden van de vakbond waren hierbij afgekeurd vanwege diabetes of een verhoogd risico op trombose.

De vakbond heeft aan de Commissie gevraagd een oordeel uit te spreken over de vraag of de luchtvaartmaatschappij voor de op grond van internationale regelgeving verplicht gestelde herkeuring van het cabinepersoneel de ICAO klasse 2-keuringseisen mag hanteren terwijl deze eisen niet bestemd zijn voor cabinepersoneel maar voor het keuren van sportvliegers. De vakbond wenste meer in het bijzonder te vernemen of aldus niet méér getoetst wordt dan gezien de functie noodzakelijk is en of dit niet in strijd is met de WMK.

Aanbeveling 2010-01

Een sollicitant voor de functie van treinverkeerleider heeft de Commissie een vraag gesteld over de toelaatbaarheid van het gebruik van een algemene medische vragenlijst ten behoeve van zijn sollicitatie. De aanstellingskeuring is verricht door een keurend arts van een arbodienst.

De sollicitant heeft de keurend arts gevraagd of daadwerkelijk alle vragen moesten worden beantwoord. De keurend arts heeft hem meegedeeld dat hij ongeschikt zou worden verklaard indien hij niet alle vragen op de vragenlijst zou invullen.

De CKA heeft aangegeven dat een keurend arts alleen vragen mag stellen die relevant zijn voor het beoordelen van de medische geschiktheid in relatie tot de bijzondere functie-eisen. Tevens zijn vragen die een onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de keurling niet toegestaan. Betrokkene heeft om hem moverende redenen geen klacht bij de CKA ingediend over de gang van zaken tijdens de aanstellingskeuring. Hij heeft zich willen beperken tot het vragen om informatie en advies aan de CKA. Hij heeft voorts aangegeven het belangrijk te vinden dat andere sollicitanten worden behoed voor dergelijke vragenlijsten.

Omdat de sollicitant geen klacht heeft willen indienen, heeft de Commissie besloten naar aanleiding van dit signaal een eigen onderzoek in te stellen naar het gebruik van de medische vragenlijst. De Commissie heeft een bespreking gehouden met de betreffende arbodienst.