Advies 2003-03

Is er in Nederland een arts die een aanstellingskeuring kan verzorgen voor medewerkers van de Nederlandse vestiging van IOM?

Aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen is u de vraag voorgelegd of er een arts is in Nederland die een aanstellingskeuring kan verzorgen voor medewerkers van de Nederlandse vestiging van IOM.

De arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer brengt met zich dat in een situatie zoals bij de IOM het daarop toepasbare rechtsstelsel van het land, waarin de hoofdzetel is gevestigd, in onderling overleg kan worden overeengekomen. Dit laat echter onverlet dat, wat betreft de door u gevraagde keuring in Nederland, de uitvoerend artsen in Nederland zijn gebonden aan de voorschriften van de Wet op de medische keuringen (WMK) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).

Op grond van de WMK en het Besluit aanstellingskeuringen van november 2001 mag een aanstellingskeuring slechts worden verricht indien aan de vervulling van de functie, waarop de aanstelling betrekking heeft, en de daarbij behorende taken bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld. Hieronder wordt begrepen de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid, terwijl de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, kunnen worden gereduceerd. De werkgever moet die functie-eisen schriftelijk vastleggen en daarover advies vragen aan een gecertificeerde arbodienst. De arbodienst moet beoordelen of die eisen voor de betreffende functie nodig dan wel overbodig zijn en of de eisen in criteria van medische geschiktheid kunnen worden vertaald.

Bovendien mag een aanstellingskeuring in Nederland blijkens de toelichting bij het Besluit aanstellingskeuringen alleen worden uitgevoerd door een bedrijfsarts verbonden aan een gecertificeerde arbodienst. De toelichting verwijst daarbij naar de Arbeidsomstandighedenwet van 1998, artikel 14, derde lid, onderdeel c.
Een en ander brengt met zich dat een huisarts in Nederland niet bekwaam wordt geacht een aanstellingskeuring uit te voeren.

De Commissie heeft uit de brief begrepen dat deze vraag al is voorgelegd aan de arbodienst van de Nederlandse vestiging van IOM, Achmea Arbo.

Uit de brief blijkt dat Achmea Arbo geen aanstellingskeuring kan verrichten. Het is de Commissie niet duidelijk op welke gronden Achmea geen aanstellingskeuring voor de Nederlandse vestiging kan uitvoeren.
Indien Achmea Arbo op grond van vorenstaande heeft besloten dat een aanstellingskeuring niet mag plaatsvinden onder andere omdat de aan deze dienst verbonden artsen dan in strijd zouden handelen met de voorschriften van de WMK en de BIG, mag er in Nederland niet worden gekeurd. Achmea Arbo kan immers alleen in opdracht van de IOM keuren met inachtneming van de voorschriften van de WMK en het Besluit aanstellingskeuringen.