Advies 2004-10 (A)

Vraag
Mogelijkheid van een aanstellingskeuring gedurende de proefperiode van het dienstverband.

Advies
Uit de informatie begrijpt de Commissie dat er sprake is van een proefperiode voor een functie, waarvoor een aanstellingskeuring verplicht is.

Voorwaarden voor het verrichten van een aanstellingskeuring
Alvorens te kunnen overgaan tot het verplicht stellen van een aanstellingskeuring heeft de werkgever ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Wet op de medische keuringen (WMK) en artikel 3 van het Besluit aanstellingskeuringen de verplichting om de bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid schriftelijk vast te leggen, waarbij moet worden gekeken of de aan de uitvoering van de arbeid verbonden risico’s voor de gezondheid en de veiligheid niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening kunnen worden gereduceerd en daaromtrent schriftelijk advies te vragen aan een gecertificeerde Arbo-dienst over doel, vragen en onderzoeken.

De Arbo-dienst zal bovenstaande beoordelen bij haar advies en daarbij in aanmerking nemen of er valide medische onderzoeksmethoden beschikbaar zijn om daarmee de geschiktheid vast te stellen. De aanstellingskeuring moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijfsarts, aangesloten bij een gecertificeerde Arbo-dienst, en vindt plaats aan het eind van de sollicitatie procedure, en mag geen selectie-instrument zijn.

Antwoord
Uit bovenstaande volgt dat het doel van een aanstellingskeuring is een oordeel te geven over de huidige belastbaarheid van de sollicitant ten opzichte van de belasting door de werkzaamheden behorende bij de functie. De aanstellingskeuring kan alleen plaats vinden tijdens de sollicitatieprocedure. Dat betekent dat de WMK niet van toepassing is op een keuring tijdens dienstverband, tenzij het gaat om het wijzigen van de arbeidsverhouding.

Vorenstaande betekent dat, zo de keurling wordt aangenomen voor een proeftijd voor een functie, waarvoor een aanstellingskeuring geldt, de aanstellingskeuring vóór indiensttreding op proef zou moeten zijn verricht, aangezien de werkzaamheden immers dezelfde zijn als die welke worden verricht door iemand met een vaste aanstelling.