Advies 2005-02

Mogen aanstaande werknemers van een internationaal bedrijf, die in de toekomst naar het buitenland zullen worden overgeplaatst, verplicht worden een aanstellingskeuring te ondergaan?

Lange vliegreizen en blootstelling aan ziekteverwekkers in tropische landen zijn geen bijzondere eisen van medische geschiktheid die voor een bepaalde functie worden vereist.
Ingevolge artikel 4, eerste lid, van de WMK juncto artikel 3, eerste lid, van het Besluit aanstellingskeuringen, mag een aanstellingskeuring alleen plaats vinden, indien aan de vervulling van de betreffende functie en de daarbij behorende taken bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld, waaronder wordt begrepen de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling (sollicitant) en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid, terwijl de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, kunnen worden gereduceerd.
Uit dit laatste volgt dat alleen de aanwezigheid van functie-eisen – belastingen die als functie eis aan de desbetreffende functie zijn gekoppeld – een rechtvaardiging kan vormen voor het uitvoeren van een aanstellingskeuring, en dat de risico’s, die met de functie samenhangen, in eerste instantie, zoveel als mogelijk is, door de werkgever door middel van preventieve maatregelen dienen te worden voorkomen.
Bovenstaande betekent dat een aanstellingskeuring voor de onderhavige gevallen niet geoorloofd is.