Advies 2005-23

Mag een arts in Nederland een aanstellingskeuring verrichten bij personen die een dienstbetrekking aangaan die valt onder het regime van de regering van Aruba?

De arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer brengt met zich dat in een dergelijke situatie in het algemeen het daarop toepasbare rechtsstelsel van het land, waarin de hoofdzetel is gevestigd, in onderling overleg kan worden overeengekomen. Dit laat echter onverlet dat, wat betreft de keuring in Nederland, de uitvoerend artsen in Nederland zijn gebonden aan de voorschriften van de Wet op de medische keuringen (WMK) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).

Op grond van de WMK en het Besluit aanstellingskeuringen van november 2001 mag een aanstellingskeuring slechts worden verricht indien aan de vervulling van de functie, waarop de aanstelling betrekking heeft, en de daarbij behorende taken bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld. Hieronder wordt begrepen de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid, terwijl de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, kunnen worden gereduceerd. De werkgever moet die functie-eisen schriftelijk vastleggen en daarover advies vragen aan een gecertificeerde Arbo-dienst. De Arbo-dienst moet beoordelen of die eisen voor de betreffende functie nodig dan wel overbodig zijn en of de eisen in criteria van medische geschiktheid kunnen worden vertaald.

Indien de Arbo-dienst op grond van vorenstaande heeft besloten dat een aanstellingskeuring niet mag plaatsvinden onder andere omdat de aan deze dienst verbonden artsen dan in strijd zouden handelen met de voorschriften van de WMK en de BIG, mag er in Nederland niet worden gekeurd. De Arbo-dienst kan immers alleen in opdracht van de Arubaanse regering keuren met inachtneming van de voorschriften van de WMK en het Besluit aanstellingskeuringen.