Advies 2005-24 (A)

Mag de aanstaande werkgever een gezondheidsverklaring vragen?

Indien de gezondheidsverklaring moet worden ingevuld vóór indiensttreding is er sprake van een aanstellingskeuring in de zin van de WMK en moet deze derhalve voldoen aan de voorwaarden die de WMK daaraan stelt.

De WMK heeft als uitgangspunt dat aanstellingskeuringen beperkt toelaatbaar zijn, omdat uitsluiting van de arbeidsmarkt moet worden voorkomen en omdat de privacy van werknemers moet worden beschermd. De aanstellingskeuring mag daarom niet worden gebruikt als instrument van risicoselectie van werknemers voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Als een aanstellingskeuring mag worden verricht, vormt deze keuring het sluitstuk van de selectieprocedure.
Daarom wordt in artikel 4, eerste lid, van de WMK, juncto artikel 3, eerste lid, van het Besluit Aanstellingskeuringen bepaald dat een aanstellingskeuring alleen mag plaats vinden, indien aan de vervulling van de betreffende functie en de daarbij behorende taken bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld, waaronder wordt begrepen de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid, terwijl de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, kunnen worden gereduceerd.
Daarbij dienen dan per bijzondere functie-eis (medische) toetsingscriteria te worden ontwikkeld, waarbij bovendien moet worden nagegaan of er valide onderzoeksmethoden bestaan om die toetsing mogelijk te maken.

Dit betekent dat per functie binnen uw bedrijf moet worden bekeken of een aanstellingskeuring noodzakelijk is. Daarover moet schriftelijk advies worden gevraagd bij de Arbo-dienst, waarbij uw bedrijf is aangesloten.

De CKA merkt voorshands op dat de door u overgelegde gezondheidsverklaring in ieder geval te ruim is, nu daarin is opgenomen “enige andere infectieziekte”. Zo de gezondheidsverklaring moet worden ingevuld ná indiensttreding, is er geen sprake van een aanstellingskeuring. De CKA merkt hier op dat een gezondheidsverklaring direct moet worden gezonden naar de Arbo-dienst/ bedrijfsarts en niet naar de werkgever, hetgeen ook geldt voor het melden tijdens dienstverband van het lijden aan of het vermoedelijk lijden aan een besmettelijke ziekte.