Advies 2006-03

Kan door een belangengroepering een klacht worden ingediend?
Moet een ziekte/handicap tijdens de sollicitatieprocedure worden gemeld?

Een klacht over een aanstellingskeuring kan niet door een belangengroepering worden ingediend bij de CKA. Ingevolge het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen kan een klacht alleen in behandeling worden genomen, indien deze is voorzien van naam en adres van klager. Dit betekent dat een belangenorganisatie niet op eigen naam een klacht kan indienen. Wel kan de klager zich laten bijstaan of doen vertegenwoordigen. Ook kan de Commissie naar aanleiding van signalen op grond van een klacht of overige informatie ingevolge artikel 6, derde lid, van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen besluiten een onderzoek in te stellen om te bezien of door een werkgever en/of keurend arts wordt gehandeld in strijd met de voorschriften van de WMK.

De keurling heeft het recht medewerking te weigeren aan een aanstellingskeuring of een onderdeel daarvan indien niet voldaan is aan de voorschriften van de WMK. Bovendien mogen bij een keuring geen vragen worden gesteld en geen medische onderzoeken worden verricht die een onevenredige inbreuk betekenen op de persoonlijke levenssfeer. Ook dan heeft de keurling het recht medewerking aan de keuring te weigeren.
In het algemeen behoeft een ziekte of arbeidshandicap tijdens de sollicitatieprocedure niet te worden gemeld, tenzij deze ziekte of handicap relevant is voor de uitoefening van de betreffende functie. Ingeval van een HIV-infectie is dit niet anders. Deze problematiek is niet op te lossen via risico-inventarisatie, maar hoort thuis bij de medische begeleiding.