Advies 2006-16 (A)

Medische keuring als voorwaarde voor de aanname bij een sportclub.

De Commissie gaat ervan uit dat het hier gaat om een aanstellingskeuring ten behoeve van een dienstverband in de zin van de WMK. In dit geval moet de keuring derhalve voldoen aan de voorschriften van de WMK, het Besluit aanstellingskeuringen en overige aan de WMK gerelateerde regelgeving. Zie de door de CKA aan de hand van genoemde wet- en regelgeving vastgestelde toetsingscriteria.

Bij de ‘verplichte keuring voor aanname op sportopleiding’ moet de WMK naar analogie worden toegepast, indien de opleiding een vakopleiding betreft gericht op het verkrijgen van een dienstverband.

Bij alle (overige) sportkeuringen geldt overigens dat de keurend arts zich dient te houden aan zijn professionele standaard. Bovendien mag de uitslag van dergelijke keuringen alleen met toestemming van de keurling aan derden worden verstrekt.