Adviezen 2007


Advies 2007-20 (A)

Een sollicitante reageert op een personeelsadvertentie voor een parttimefunctie van administratief medewerkster bij een hotel-restaurantketen. Tijdens het eerste sollicitatiegesprek wordt meegedeeld dat de sollicitante een medische keuring moet ondergaan op kosten van de werkgever. Over deze medische keuring werd niet gesproken in de personeelsadvertentie. De sollicitante vraagt zich af of de keuring rechtmatig is.

Advies 2007-19 (A)

Is een sollicitant, indien bij hem/haar de diagnose van Parkinson is vastgesteld, verplicht dit te melden bij een nieuwe werkgever, ook al heeft de sollicitant (nog) geen klachten en kan hij/zij (vooralsnog) de functie zonder problemen uitoefenen?

Advies 2007-18 (A)

Een adviseur, werkzaam als trainer en opleider voor ondernemingsraden, heeft een advies uitgebracht aan een or overhet instemmingsverzoek van de werkgever voor een voorstel omtrent het aanstellingskeuringenbeleid. De adviseur vraagt de CKA om zijn advies te beoordelen in het licht van de eisen de WMK stelt aan de toelaatbaarheid van de aanstellingskeuring.

Advies 2007-17 (A)

Een werknemer wil starten met een opleiding tot buschauffeur via een uitzendbureau. Voor het behalen van het rijbewijs is vooraf een medische keuring noodzakelijk. Er vindt onderzoek plaats van bloed en urine op aanwezigheid van suiker; ook kijkt men naar het algemeen bloedbeeld (cholesterol, Hb ht, lever- en nierfuncties).
De werknemer vraagt of het onderzoek naar het algemeen bloedbeeld is toegestaan en of deze keuring voldoet aan de eisen van de WMK.

Advies 2007-15 (A)

Een werknemer meldt zich bij een uitzendbureau aan voor de vacature van vrachtwagenchauffeur. Het uitzendbureau stuurt de werknemer voor een medische keuring naar een bedrijfsarts omdat de man diabetes heeft. De bedrijfsarts is in dienst bij een Arbodienst. De bedrijfsarts stelt tijdens de aanstellingskeuring een paar algemene vragen en zoekt op de website van het CBR voor nadere informatie. Volgens de arts staat op deze website dat diabetespatiënten alleen in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor verlenging van het vrachtwagenbewijs. Op grond van deze informatie besluit de bedrijfsarts de man af te keuren voor de chauffeursfunctie. De behandelend artsen van de werknemer zijn niet geraadpleegd. De werknemer beschikt over een geldig vrachtwagenrijbewijs.

Advies 2007-14 (A)

Een personeelsfunctionaris houdt zich bezig met de aanstelling van personen voor de functie van beveiliger op locatie van Schiphol. De beveiliger moet röntgenapparatuur bedienen en op een kleurenscherm de inhoud van de bagage kunnen beoordelen. De toekomstige beveiligers moeten een test op kleurenblindheid ondergaan.

Advies 2007-13 (A)

Een gemeente huurt regelmatig personeel in via een uitzendbureau; aansluitend wordt de medewerker aangesteld in gemeentelijke dienst. Voor bepaalde functies stelt de gemeente een aanstellingskeuring als vereiste voordat tot aanstelling wordt overgegaan.
Voor een toezichthouder op de afdeling sport en recreatie die werkzaam is bij het zwembad, heeft de gemeente een aanstellingskeuring aangevraagd. De keuringsarts wil de keuring niet verrichten, omdat de medewerker al via het uitzendbureau voor de gemeente werkt. Volgens de keuringsarts zou dat in strijd zijn met de WMK. De keuring is daarom niet uitgevoerd. De keuringsarts stelt dat in deze situatie een intredeonderzoek wel is toegestaan.

Advies 2007-12

Een beleidsmedewerker van een vereniging die zich bezighoudt met sportgeneeskunde, is bezig met het evalueren van richtlijnen voor artsen die medische sportkeuringen verrichten. De beleidsmedewerker vraagt de CKA om een oordeel te geven over een casus van een profvoetballer bij wie tijdens een keuring een afwijkend ECG wordt vastgesteld. De voetballer wordt nog steeds opgesteld. De clubarts en de voetbalclub willen dat er met spoed opnieuw een ECG zal worden gemaakt.

Advies 2007-10

Een sollicitante krijgt een “formulier speciale voorzieningen” toegestuurd van de afdeling personeelszaken van het bedrijf waar zij heeft gesolliciteerd. Dit formulier is een lijst met gezondheidsvragen. Tijdens de eerste sollicitatieronde moet het formulier worden ingevuld. De werkgever wil zo aan de weet komen of er speciale voorzieningen moeten worden getroffen voor de toekomstige werknemer.

Advies 2007-09

Een bedrijfsarts in dienst van een Arbodienst, werkt voor twee Sociale Werkvoorzieningsbedrijven (SW-bedrijven). Hij krijgt met enige regelmaat verzoeken van deze bedrijven om een medisch advies te geven over de uitbreiding van het aantal contracturen bij een medewerker die al in dienst is van het SW-bedrijf. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag of het vanuit medisch oogpunt verstandig of wenselijk is om het contract van een medewerker die op dat moment 20 uur per week in dienst is (4 uur per dag), uit te breiden naar 30 of 36 uur per week. De belangrijkste vraag waarover de bedrijfsarts zou moeten oordelen, is of de medewerker de uitbreiding van de uren medisch wel aan kan.

Advies 2007-08

Een werkgever heeft de Arbodienst gevraagd advies uit te brengen over het verrichten van aanstellingskeuringen voor het rijdend personeel op de tram. De Arbodienst is van mening dat dit in overeenstemming is met de Leidraad Aanstellingskeuringen en brengt een positief advies uit. De werkgever legt het aanstellingskeuringenbeleid ter instemming voor aan de ondernemingsraad (or). De or weigert instemming te verlenen. De werkgever heeft aangekondigd dat hij stappen wil ondernemen om vervangende toestemming van de kantonrechter te krijgen. De werkgever stuurt sollicitanten door naar de Arbodienst om een aanstellingskeuring te laten verrichten. Een bedrijfsarts die in dienst is van de Arbodienst, verricht de gevraagde aanstellingskeuringen.

Advies 2007-07 (A)

Een werkgever gaat nieuwe chauffeurs beroepsgoederenvervoer (vervoer gevaarlijke stoffen) aannemen. Hij vraagt de bedrijfsarts of deze chauffeurs voor indiensttreding een verplichte chauffeurskeuring moeten ondergaan. De bedrijfsarts heeft hier moeite mee omdat de chauffeurskeuring heel uitgebreid is en een aantal zaken worden meegetest (bloeddruk, lengte, gewicht) die minder relevant zijn voor de risico’s van het beroep van chauffeur.

Advies 2007-06 (A)

De vraag betreft de aanpassing van het selectiebeleid voor de opleiding tot roeier. Het voorstel om eventuele lichamelijke gebreken op te sporen voordat men een vierjarig opleidingstraject in gaat is dat aan kandidaten/ aspirant leerlingen bij de sollicitatie geadviseerd zal worden een keuring te ondergaan volgens de keuringsrichtlijnen van de Scheepvaartinspectie.

Advies 2007-05 (A)

Een sollicitant, werkzaam (geweest) in de bouw in de functie van voorman, maar vanwege ziekte arbeidsongeschikt verklaard, solliciteert naar de functie van timmerman 1 bij een andere werkgever. Hij solliciteert naar deze functie op aanraden van de bedrijfsarts van de oude werkgever, bij wie de sollicitant in behandeling is, en die tevens bedrijfsarts is van de nieuwe werkgever. Tijdens het sollicitatiegesprek komt de arbeidshandicap van de sollicitant ter sprake. De bedrijfsarts in kwestie heeft de nieuwe werkgever geadviseerd de sollicitant medisch te keuren alvorens tot aanstelling over te gaan.