Advies 2007-05 (A)

Vraag
Een sollicitant, werkzaam (geweest) in de bouw in de functie van voorman, maar vanwege ziekte arbeidsongeschikt verklaard, solliciteert naar de functie van timmerman 1 bij een andere werkgever. Hij solliciteert naar deze functie op aanraden van de bedrijfsarts van de oude werkgever, bij wie de sollicitant in behandeling is, en die tevens bedrijfsarts is van de nieuwe werkgever. Tijdens het sollicitatiegesprek komt de arbeidshandicap van de sollicitant ter sprake. De bedrijfsarts in kwestie heeft de nieuwe werkgever geadviseerd de sollicitant medisch te keuren alvorens tot aanstelling over te gaan.

De nieuwe werkgever legt aan de CKA de vraag voor of deze medische keuring wel is toegestaan op grond van de Wet op de medische keuringen (WMK). Volgens de bedrijfsarts zou een dergelijke keuring op grond van de Cao Bouw niet zijn toegestaan.

Antwoord
In de onderhavige kwestie was onduidelijk of er sprake was van re-integratie in het kader van het dienstverband met de oude werkgever, dan wel het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst.

De Commissie gaat er vanuit dat het hier een gewone sollicitatie betreft. Dit betekent dat er sprake is van een keuring in de zin van de WMK, nu de keuring plaatsvindt voorafgaand aan de aanstelling. De keuring dient derhalve te voldoen aan de voorschriften van de WMK en het Besluit aanstellingskeuringen (zie toetsingscriteria).

Een cao kan, binnen de door de wet gegeven kaders, een aanvulling geven op de regels van de WMK. Zo de Cao Bouw aan het mogen uitvoeren van een aanstellingskeuring (intredekeuring genoemd) naast de hierboven genoemde voorwaarden nog nadere beperkingen stelt, dan is het echter aan de werkgever en de keurend arts om zich daarvan te vergewissen. De CKA betrekt de cao-bepalingen niet in haar overwegingen, nu haar taak beperkt is tot het behandelen en beoordelen van klachten met betrekking tot hetgeen in of op grond van de WMK is geregeld.