Advies 2007-12

Vraag
Een beleidsmedewerker van een vereniging die zich bezighoudt met sportgeneeskunde, is bezig met het evalueren van richtlijnen voor artsen die medische sportkeuringen verrichten. De beleidsmedewerker vraagt de CKA om een oordeel te geven over een casus van een profvoetballer bij wie tijdens een keuring een afwijkend ECG wordt vastgesteld. De voetballer wordt nog steeds opgesteld. De clubarts en de voetbalclub willen dat er met spoed opnieuw een ECG zal worden gemaakt.

Vraag: wat is de betekenis van de WMK in deze situatie?

Antwoord
De WMK bepaalt onder welke voorwaarden een keuring mag worden verricht en aan welke procedurevoorschriften de keuring moet voldoen. Een keuring in de zin van de WMK is in artikel 1 van deze wet als volgt gedefinieerd: “vragen over de gezondheidstoestand van de keurling en het verrichten van medisch onderzoek in verband met het aangaan of wijzigen van (..) een burgerrechtelijke arbeidsverhouding die (..) als dienstbetrekking wordt aangemerkt (..)”.
De CKA behandelt klachten in verband met aanstellingskeuringen en geeft desgevraagd advies over de uitvoering van de WMK.

Uit de voorgelegde casus blijkt dat de keuring van de profvoetballer plaatsvindt in het kader van periodiek geneeskundig onderzoek, lopende het arbeidscontract van de voetballer. Gelet op de hiervoor vermelde definitie betekent dit dat de in de casus bedoelde keuring niet onder de werkingssfeer van de WMK valt.
De CKA is daarom niet bevoegd een oordeel te geven over de aan de casus gerelateerde vraagstellingen.