Advies 2007-17 (A)

Vraag
Een werknemer wil starten met een opleiding tot buschauffeur via een uitzendbureau. Voor het behalen van het rijbewijs is vooraf een medische keuring noodzakelijk. Er vindt onderzoek  plaats van bloed en urine op aanwezigheid van suiker; ook kijkt men naar het algemeen bloedbeeld (cholesterol, Hb ht, lever- en nierfuncties).
De werknemer vraagt of het onderzoek naar het algemeen bloedbeeld is toegestaan en of deze keuring voldoet aan de eisen van de WMK.

Antwoord
De CKA is bevoegd te oordelen over aanstellingskeuringen in de zin van de Wet op de Medische Keuringen (WMK).
Uit artikel 1, onderdeel a, van de WMK volgt wat in dat verband onder een aanstellingskeuring moet worden verstaan. Het moet gaan om vragen over de gezondheidstoestand van de keurling en het verrichten van medisch onderzoek in verband met het aangaan of wijzigen van:

1e. een burgerrechtelijke arbeidsverhouding (…),
2e. een aanstelling in openbare dienst.

De CKA heeft eerder, in een andere zaak, geoordeeld dat zij, gelet op deze wettelijke omschrijving, niet bevoegd is te oordelen over keuringen die plaatsvinden in het kader van een opleiding om kandidaten voor te bereiden op een baan dan wel op een leer/werktraject (zie oordeel 2004-05). Vindt de keuring plaats in het kader van een te volgen rijvaardigheidsopleiding, dan is dus geen sprake van het aangaan van een arbeidsverhouding in de zin van de WMK en zijn de regels van deze wet niet van toepassing. Vragen over deze keuring kunnen gericht worden aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. De CKA is ter zake niet bevoegd.