Advies 2007-18 (A)

Vraag
Een adviseur, werkzaam als trainer en opleider voor ondernemingsraden, heeft een advies uitgebracht aan een or over het instemmingsverzoek van de werkgever voor een voorstel omtrent het aanstellingskeuringenbeleid. De adviseur vraagt de CKA om zijn advies te beoordelen in het licht van de eisen de WMK stelt aan de toelaatbaarheid van de aanstellingskeuring.

Antwoord
De WMK gaat ervan uit dat alleen in een beperkt aantal situaties een aanstellingskeuring mag worden verricht. Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan in die situaties, waarbij functie-eisen een bijzonder beroep doen op de medische
geschiktheid van de kandidaat. Onder bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid wordt verstaan:

  • de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende
    arbeid; en
  • de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid, die niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, kunnen worden gereduceerd.

De risico’s die met de functie samenhangen moeten dus in eerste instantie zoveel mogelijk door de werkgever worden voorkomen door het treffen van preventieve maatregelen. Vervolgens worden in het advies de inhoudelijke en procedurele eeisen die voortvloeien uit de WMK en de overige relevante wet- en regelgeving puntsgewijs samengevat. Afgaande op de verstrekte gegevens komt het de CKA voor dat hetgeen de betreffende werkgever ten aanzien van het aanstellingskeuringenbeleid van plan is, in strijd is met de WMK. De voorhanden informatie geeft de CKA echter onvoldoende houvast voor een meer concreet oordeel.

De CKA geeft aan dat, indien de or in kwestie een uitgebreider advies zou willen, deze or zich rechtstreeks tot de CKA zal moeten wenden.