Advies 2007-19 (A)

Vraag
Is een sollicitant, indien bij hem/haar de diagnose van Parkinson is vastgesteld, verplicht dit te melden bij een nieuwe werkgever, ook al heeft de sollicitant (nog) geen klachten en kan hij/zij (vooralsnog) de functie zonder problemen uitoefenen?

Antwoord
De sollicitant heeft een informatieplicht ten aanzien van arbeidsbeperkingen waarvan deze weet of behoort te weten dat die voor een goede vervulling van de functie van belang zijn. Indien de sollicitant van mening is dat de ziekte tot nog toe geen belemmeringen hebben gevormd bij de werkzaamheden en hij/zij meent dat dat in een eventuele nieuwe betrekking evenzeer het geval zal zijn, hoeft van de ziekte geen mededeling te worden gedaan. Dat zou wellicht anders kunnen liggen als de sollicitant zou weten dat (op korte termijn) door het verloop van de ziekte zich wel beperkingen zouden kunnen voordoen. In het algemeen is de rechter echter zeer terughoudend in het aannemen van een meldingsplicht voor de werknemer.