Advies 2007-20 (A)

Vraag
Een sollicitante reageert op een personeelsadvertentie voor een parttimefunctie van administratief medewerkster bij een hotel-restaurantketen. Tijdens het eerste sollicitatiegesprek wordt meegedeeld dat de sollicitante een medische keuring moet ondergaan op kosten van de werkgever. Over deze medische keuring werd niet gesproken in de personeelsadvertentie. De sollicitante vraagt zich af of de keuring rechtmatig is.

Antwoord
In artikel 4, eerste lid, van de WMK, in samenhang met artikel 3, eerste lid, van het Besluit aanstellingskeuringen is bepaald dat een aanstellingskeuring alleen mag plaatsvinden, indien aan de vervulling van de betreffende functie en de daarbij behorende taken bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld.
Onder bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid wordt verstaan:

  • de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende
    arbeid; en
  • de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid, die niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, kunnen
    worden gereduceerd.

De risico’s die met de functie samenhangen moeten dus in eerste instantie zoveel mogelijk door de werkgever worden voorkomen door het treffen van preventieve maatregelen. Een aanstellingskeuring voor administratieve functies is sinds de invoering van de WMK niet meer geoorloofd, omdat daarvoor geen bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid kunnen worden gesteld.