Advies 2008-03 (A)

Vraag
Verzoekster solliciteert naar de functie van operatieassistente in het buitenland. In mei van dat jaar is zij geopereerd aan een hernia en is hiervan inmiddels goed en volledig hersteld. Het buitenlandse ziekenhuis eist een uitgebreide medische keuring en verzoekster dient een vragenlijst in te vullen, waarin ook de vraag is opgenomen of de sollicitant de afgelopen twaalf maanden arbeidsongeschikt is geweest. Verzoekster vraagt zich af of zij op deze vraag moet antwoorden.

Antwoord
De vraag betreft een keuring in het kader van een mogelijke aanstelling naar buitenlands recht. De WMK ziet alleen op aanstellingskeuringen voor arbeidsrelaties naar Nederlands recht. De CKA, ingesteld krachtens de WMK, mist dan ook de competentie de vraag te beantwoorden of de medische keuring al dan niet geoorloofd is (voldoet aan de betreffende geldende wettelijke eisen). Verzoekster is geadviseerd in het betreffende ‘buitenland’ te informeren naar deze (mogelijke) wettelijke eisen.
Verder deelt de CKA mee dat – naar Nederlands recht – het zwijgen over ziekte in het verleden wel is toegestaan als de ziekte niet relevant is voor de functie. Het is de verantwoordelijkheid van de sollicitant om te beslissen om wel of niet een mededeling over een ziekte of kwaal te doen. Als een sollicitant zwijgt terwijl later blijkt dat de ziekte gezien de functie wel had moeten worden gemeld, is dat voor risico van de sollicitant. De werkgever kan bijvoorbeeld de persoon die over een voor de functie relevante ziekte of kwaal heeft gezwegen ontslaan of andere sancties treffen.