Advies 2008-04 (A)

Vraag
Verzoeker stelt de CKA een vraag naar aanleiding van een uitspraak van de kantonrechter te Breda van 2 juli 2008. De kantonrechter heeft in deze zaak bepaald dat de werkneemster tijdens haar sollicitatie melding had moeten doen van haar beperkingen en eerder genoten WGA-uitkering omdat deze beperkingen relevant waren voor de functie. Verzoeker vraagt hoe deze uitspraak zich verhoudt tot de geldende regels van de WMK en het Besluit Aanstellingskeuringen. De werkgever mag immers niet vragen naar de gezondheid of verzuim uit het verleden.

Antwoord
De werkgever mag de sollicitant geen vragen stellen over de gezondheid en/of het ziekteverleden, maar de sollicitant zelf heeft een informatieplicht ten aanzien van arbeidsbeperkingen waarvan hij weet of behoort te weten dat die voor een goede vervulling van de functie relevant zijn. Indien de sollicitant van mening is dat de ziekte/gebrek tot nog toe geen belemmeringen heeft gevormd bij de werkzaamheden en hij meent dat dat in een eventuele nieuwe betrekking evenmin het geval zal zijn, dan hoeft hij van de ziekte/gebrek geen mededeling te doen. Dat zou wellicht anders kunnen liggen als de sollicitant zou weten dat (op korte termijn) door het verloop van de ziekte/gebrek zich wel beperkingen zouden kunnen voordoen. In het algemeen is de rechter zeer terughoudend in het aannemen van een meldingsplicht voor de werknemer. Maar evengoed zijn er gevallen waarin de rechter toch een meldingsplicht aanneemt. Dit is niet strijdig met de regels rond de aanstellingskeuring.
Verzoeker wordt nog gewezen op een eerder gegeven advies van de CKA: A 2007-19.