Advies 2008-06 (A)

Vraag
In een particulier beveiligingsbedrijf wordt gebruikgemaakt van een systeem om de belastbaarheid van medewerkers met structurele beperkingen te matchen met de belasting in de functies die in het bedrijf voorkomen. Op basis van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), zoals ontwikkeld door het UWV, brengen de bedrijfsartsen de belastbaarheid van de betreffende medewerkers in kaart. Op basis van dezelfde systematiek hebben arbeidsdeskundigen in het bedrijf de belasting in de 28 meest voorkomende functies in het bedrijf in kaart gebracht.

Het bedrijf wordt nogal eens benaderd door re-integratiebedrijven die hun cliënten aanbieden voor vacatures. Veelal gaat het om werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheidsachtergrond. Deze beschikken meestal over een actuele FML. Deze FML kan het bedrijf gebruiken om te beoordelen of de werkzoekende op een passende functie heeft gesolliciteerd. Als dat niet het geval blijkt te zijn, zijn er mogelijk andere functies in het bedrijf die wel passend zijn. Een bedrijfsarts vraagt de CKA of het matchen van de FML van een sollicitant met de belasting in concrete functies een aanstellingskeuring in de zin van de WMK is.

Antwoord
Een FML wordt opgemaakt bij de arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling in het kader van de WAO en de Wet WIA. De verzekeringsarts onderzoekt of bij betrokkene sprake is van vermindering of verlies van lichamelijke of psychische structuur of functie, die vermindering of verlies van normale gedragingen en activiteiten en van normale sociale rolvervulling tot gevolg heeft. Tevens stelt hij vast welke beperkingen betrokkene in zijn functioneren in arbeid ondervindt ten gevolge van het verlies of vermindering van vermogens, alsmede in welke mate betrokkene belastbaar is voor arbeid. Het resultaat van deze beoordeling legt hij vast in de FML.

Uit artikel 1, eerste lid van de WMK blijkt dat het begrip ‘keuring’ in deze wet ruim moet worden verstaan. Deze wetsbepaling omschrijft de keuring als ‘vragen over de gezondheidstoestand’ en ‘het verrichten van medisch onderzoek’ in verband met het aangaan of wijzigen van een door de wet nader omschreven burgerrechtelijke arbeidsverhouding of aanstelling in openbare dienst. Verder blijkt uit artikel 4, slot van het tweede lid van de WMK dat bij andere beoordelingen dan de medische keuring “geen vragen mogen worden gesteld noch anderszins inlichtingen mogen worden ingewonnen over de gezondheidstoestand van de keurling en diens ziekteverzuim in het verleden”. Uit een en ander volgt dat de WMK niet alleen beperkingen stelt aan het verrichten van een medische keuring, maar ook aan het op andere wijze vergaren van inlichtingen omtrent de gezondheidstoestand van een sollicitant.

Uit de gegeven beschrijving van het systeem om de belastbaarheid van medewerkers met structurele beperkingen te matchen met de belasting in mogelijke functies, leidt de CKA af dat aldus informatie met betrekking tot de gezondheidstoestand van een sollicitant tussen re-integratiebedrijf en potentiële werkgever wordt uitgewisseld, terwijl daaraan door laatstgenoemde conclusies worden verbonden voor het aangaan van een arbeidsverhouding. Het beschreven matchingsysteem is, gelet op het vorenstaande, in strijd met de WMK.

Dit betekent niet dat matching van de FML van een sollicitant met de belasting in bepaalde functies onder alle omstandigheden verboden is. Een systeem waarin het beveiligingsbedrijf de functieprofielen ter beschikking stelt aan het re-integratiebedrijf, en dit re-integratiebedrijf vervolgens, in samenspraak met de belanghebbende, beoordeelt of het voor laatstgenoemde zinvol en verantwoord is om te solliciteren, is niet in strijd met de wettelijke regeling. In dat geval wordt immers geen informatie over de gezondheidstoestand van de betrokkene verstrekt aan de werkgever. De matching vindt plaats bij het re-integratiebedrijf en niet door het beveiligingsbedrijf.
Bovendien kan het beveiligingsbedrijf als potentiële werkgever de kandidaten die door het re-integratiebedrijf voor de betreffende functie zijn geselecteerd, mogelijk alsnog aan een medische keuring onderwerpen. Dat kan echter alleen indien en voor zover aan de vervulling van de functie waarop de arbeidsverhouding betrekking heeft, bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid worden gesteld. In dergelijke gevallen is een aanstellingskeuring op grond van de WMK namelijk wel toegestaan.