Advies 2008-07 (A)

Vraag
Verzoekster solliciteert bij een gemeente naar de functie van Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs). Telefonisch is haar gezegd dat ze is aangenomen. Enige tijd later wordt ze gebeld met de mededeling dat de gemeente nog enige belangrijke zaken met haar wil bespreken. Tijdens dit gesprek blijkt dat de gemeente had vernomen dat mevrouw bekkeninstabiliteit heeft. Dit vindt de gemeente dusdanig zwaar wegen dat aan de benoeming tot Babs geen gestalte wordt gegeven. De sollicitante kaart deze kwestie aan bij de Commissie Gelijke Behandeling. Uiteindelijk wil de gemeente wel met haar verder, maar dient zij nog wel een medische keuring te ondergaan. Een andere sollicitant hoefde geen keuring te ondergaan en was inmiddels al aan het werk als Babs.

Verzoekster vraagt aan de CKA of voor de functie van Babs een medische keuring is toegestaan.


Antwoord
De WMK is van toepassing op de beschreven situatie. Het handelen van de gemeente is volledig in strijd met deze wet. De gemeente mag geen keuring opleggen voor de functie van Babs. De WMK staat alleen een aanstellingskeuring toe voor een functie waaraan risico’s zijn verbonden voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemer zelf of anderen. Het gaat dan om bijzondere functie-eisen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor beroepen als duiker, brandweerman, piloot of beroepschauffeur. In deze functies is het noodzakelijk dat de werknemer aan bepaalde medische eisen voldoet. Voor de functie van Babs gelden deze eisen niet en is een medische keuring niet toegestaan.
Ook de gezondheidsvragen die vorig jaar aan verzoekster zijn gesteld door de gemeente worden door de WMK aangemerkt als een aanstellingskeuring. Een werkgever of personeelsfunctionaris mag in de sollicitatiefase geen mondelinge of schriftelijke vragen stellen over de gezondheid. Informatie inwinnen over ziekteverzuim in het verleden mag ook niet. Als dit wel gebeurt, noemt de WMK dat een ongeoorloofde aanstellingskeuring. Alleen een bedrijfsarts mag gezondheidsvragen stellen en dan alleen voor een functie waarvoor een aanstellingskeuring mag worden verricht. In bepaalde gevallen kan een sollicitant verplicht zijn elf informatie te verstrekken aan de werkgever. Die verplichting bestaat alleen als er sprake is van gezondheidsproblemen die een belemmering kunnen zijn om essentiële taken van de toekomstige functie uit te voeren. Hiervan is in dit geval geen sprake. De gemeente hoeft dus niet te worden geïnformeerd over de fysieke beperking.
Verzoekster kan in het gesprek met de gemeente naar voren brengen dat de gemeente in alle opzichten in strijd met de WMK handelt. De gemeente is bezig met een ongeoorloofde risicoselectie. Hierover kan een klacht worden ingediend bij de CKA. Daarnaast kan verzoekster de gemeente aanraden bij de CKA advies in te winnen over de eisen die de WMK stelt aan een aanstellingskeuringsbeleid.