Advies 2008-13

Vraag
Zijn sollicitanten verplicht om aan te geven dat zij Interstitiële Cystitis (IC) ofwel BlaasPijnSyndroom hebben? Verschijnselen bij IC zijn: drang om te plassen, pijn, dikwijls tot zeer dikwijls moeten plassen (tot vijftig keer per etmaal).

Antwoord
In principe is het zo dat je als sollicitant zelf een informatieplicht hebt ten aanzien van arbeidsbeperkingen waarvan je weet of behoort te weten dat die voor een goede vervulling van de functie relevant zijn. Indien de sollicitant van mening is dat de ziekte/gebrek tot nog toe geen belemmeringen hebben gevormd bij de werkzaamheden en hij meent dat dat in een eventuele nieuwe betrekking evenmin het geval zal zijn, hoeft van de ziekte/gebrek geen mededeling te worden gedaan. Dat zou wellicht anders kunnen liggen als de sollicitant zou weten dat (op korte termijn) door het verloop van de ziekte/gebrek zich wel beperkingen zouden kunnen voordoen.