Adviezen 2009


Advies ‘Afstemming Wet op de medische keuringen en Wet gelijke behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte’

juni 2009 - Het verbod op het stellen van gezondheidsvragen door werkgevers en op het verrichten van een geschiktheidonderzoek, moet onverkort gehandhaafd blijven in de Wet op de medische keuringen (WMK). Dit adviseert de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen in haar advies van juni 2009. Directe aanleiding voor het uitbrengen van dit advies vormt het rapport ‘Zonder vallen en opstaan’ van de Commissie Gelijke Behandeling waarin wordt aanbevolen de WMK op dit punt te wijzigen.

Advies 2009-26

Verzoekster is werkzaam als psychologe in burgerfunctie bij Defensie. Zij heeft gesolliciteerd naar de functie van militair psycholoog bij de Koninklijke Luchtmacht. Hiervoor heeft zij een aanstellingskeuring ondergaan. Zij wordt afgewezen op grond van het geneeskundig onderzoek. Verzoekster tekent bezwaar aan tegen de uitslag. Het bezwaar wordt ongegrond geacht en de keuringsuitslag blijft gehandhaafd. Verzoekster vraagt de CKA wat haar rechten en plichten zijn ten aanzien van een herkeuring.

Advies 2009-24 (A)

Verzoeker is reeds twee jaar werkzaam bij een bruin- en witgoedbedrijf. Verzoeker heeft twee keer een contract voor een half jaar gehad en daarna een contract voor een jaar. Voordat de werkgever een nieuw contract aanbiedt, wil hij verzoeker eerst een medische keuring laten ondergaan. De reden hiervoor is dat verzoeker last heeft van vermoeidheidsklachten.
Verzoeker vraagt de CKA wat zijn rechten en plichten in deze zijn.

Advies 2009-23

De CKA is gevraagd of de aanstellingskeuring als instrument kan worden ingezet om gezondheidsschade als gevolg van inhaleerbare allergene stoffen zo goed mogelijk te voorkomen. Daarbij is tevens gemeld dat de Commissie Arbeidsomstandigheden SER overweegt de Minister van SZW te adviseren een extra risico van 1% aan blootstellingniveau toe te staan.

Advies 2009-22

Een werknemer wil solliciteren op de functie van proces-operator bij een olieraffinaderij. Een aanstellingskeuring maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Hij vraagt de CKA allereerst wat de bijzondere functie-eisen zijn voor het dragen van persluchtmaskers.

Verder heeft hij in het verleden negatieve ervaringen met de arbodienst die de aanstellingskeuring zal moeten uitvoeren. Deze negatieve ervaringen hebben te maken met een eerdere arbeidsgeschiktheidsbeoordeling. Hij werd arbeidsongeschikt verklaard terwijl hij dit volgens zijn behandelend specialist niet was. Hij is bang dat de bedrijfsarts bij deze arbodienst bij voorbaat een negatief advies aan de werkgever zal afgeven. Hij wil ook over dit punt advies van de CKA.

Advies 2009-21 (A)

Verzoeker werkt bij een recycling bedrijf als weegbrugmedewerker. Hij heeft nu voor de tweede keer een halfjaar contract, welk contract in augustus zal aflopen. Verzoeker heeft, zonder aankondiging vooraf, een uitnodiging gekregen voor een preventief medisch onderzoek (PMO, voorheen PAGO genoemd) begin augustus. Tevens is een uitgebreide vragenlijst meegestuurd die ingevuld meegenomen dient te worden naar de keuring.

Verzoeker maakt zich ongerust om het feit hij destijds in zijn huidige functie als weegbrugmedewerker is herplaatst omdat een eerdere functie te zwaar was.
Hij vraagt of hij verplicht is mee te werken aan het gevraagde onderzoek. Gaat het hier daadwerkelijk om een vrijwillig PMO of wordt dit onderzoek gebruikt als een aanstellingskeuring?

Advies 2009-20

Verzoekster heeft gesolliciteerd naar de functie van violiste in een professioneel orkest. Zij heeft auditie gedaan en is aangenomen. Wel moet zij nog een aanstellingskeuring ondergaan. Hierover stond niets vermeld in de advertentie. Verzoekster maakt zich zorgen over de aanstellingskeuring omdat zij aan één kant een verminderd gehoor heeft. Dit is verder stabiel en verzoekster ondervindt hiervan bij haar werk geen problemen.
Verzoekster vraagt de CKA of een aanstellingskeuring voor deze functie is toegestaan.

Advies 2009-19

Een verpleegkundige is onlangs aangenomen op de afdeling kinder-IC voor de verpleegkundige vervolgopleiding kinder-IC verpleegkundige. Zij moet nog wel eerst een medische keuring ondergaan. Deze keuring is ten onrechte niet gemeld in de advertentietekst maar verzoekster is hierover pas geïnformeerd tijdens het sollicitatiegesprek.

Verzoekster vraagt de CKA of zij tijdens de sollicitatieprocedure moet melden dat zij in behandeling is bij een psychiater en psycholoog vanwege een recidiverende depressieve stoornis, waarvoor zij anti depressiva gebruikt. Ook vraagt zij of er naar haar ziekteverzuim in het verleden mag worden gevraagd en of zij de keuring mag weigeren omdat de werkgever zich niet aan de regels rond aanstellingskeuringen heeft gehouden door geen melding te maken van de keuring in de advertentie.

Advies 2009-18 (A)

Verzoeker is aangenomen als trainee bij een bouwonderneming in de functie van werkvoorbereider. De werkgever is van mening dat verzoeker voor indiensttreding eerst aan een intredekeuring moet deelnemen en dit een verplichting is op grond van de toepasselijke CAO. Verzoeker vraagt zich af of hij moet melden dat er bij hem een genetisch bepaalde oogziekte is geconstateerd. Verzoeker heeft tevens een uitgebreide vragenlijst ontvangen. Hierin wordt onder andere gevraagd naar oogaandoeningen en aangeboren ziekten. Hij vraagt zich derhalve af of hij deze vragenlijst naar waarheid moet invullen of dat hij zijn oogaandoening kan verzwijgen.

Advies 2009-17

Een bedrijfsarts is werkzaam bij een groot bedrijf waar onder andere veertig heftruckchauffeurs werken. De bedrijfsarts overweegt om ofwel een aanstellingskeuring in te voeren voor de heftruckchauffeurs ofwel een intredekeuring. De intredekeuring zou dan tevens gepaard gaan met voorlichting en inschakeling van een bedrijfsfysiotherapeut en een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Hij vraagt de CKA welke keuring hij het beste kan invoeren.

Advies 2009-16 (A)

Verzoekster is reeds begonnen met haar werk als receptioniste. De proeftijd is verstreken. Zij heeft een arbeidshandicap en heeft dit gemeld tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. De werkgever wil haar nu laten keuren.
Verzoekster vraagt of deze keuring is toegestaan.

Advies 2009-14 (A)

Een directeur van een basisschool wil haar medewerkers, voor wie het gymonderwijs geen onderdeel van de pabo-opleiding uitmaakte, verplichten om een aanvullende gymopleiding te volgen. Een medewerker kan vrijstelling van deze verplichting krijgen als de bedrijfsarts een verklaring afgeeft dat de medewerker de opleiding om medische redenen niet kan volgen.
De betreffende bedrijfsarts vraagt de CKA is of er sprake is van een aanstellingskeuring als zij een medewerker keurt om te bezien of deze verklaring kan worden afgegeven.

Advies 2009-12

Een HR consultant werkt voor een Nederlandse rechtspersoon, die werkzaamheden ontplooit in de medical device industrie. Voor dit bedrijf werken o.a. een aantal sales managers, die voornamelijk in het buitenland werkzaam zijn. De sales managers verkopen medische apparatuur in voornamelijk buitenlandse ziekenhuizen of verhelpen problemen aan de apparatuur. Het gaat om apparatuur die gebruikt wordt in de cardiochirurgie en radiologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistoffen en injectienaalden. Deze werknemers geven geregeld demonstraties voor het ziekenhuispersoneel en kunnen in aanraking komen met deze vloeistoffen/naalden.
De directie overweegt de sales managers verplicht te laten keuren. De HR consultant vraagt aan de CKA of de Wet op de medische keuringen (Wmk) van toepassing is op de buitenlandse werknemers en tevens of de Wmk voor deze functie een medische keuring toestaat.

Advies 2009-11 (A)

Een arboconsulent vraagt de CKA of zijn arbodienst een werkgever informatie mag geven over een keuring die anderhalf jaar geleden (in 2007) heeft plaatsgevonden. De keurling is destijds geschikt bevonden voor de beoogde functie, maar blijkt nu versleten knieën te hebben. Hij zou onlangs tegen de werkgever hebben gezegd dat hij al jaren last van zijn knieën heeft. De werkgever vraagt nu aan de arbodienst of de keurling bij de destijds uitgevoerde keuring zijn knieklachten heeft gemeld.
De arbodienst vraagt zich af of hij antwoord mag geven op deze vraag en zo ja, welke consequenties het beantwoorden van de vraag heeft.

Advies 2009-08 (A)

Verzoeker heeft zich ingeschreven voor de cursus ‘Veilig werken in riolen’. Het opleidingsinstituut dat deze cursus geeft laat alleen cursisten toe met een recent keuringsbewijs. Dit heeft te maken met het feit dat bij de cursus gebruik wordt gemaakt van omgevingsonafhankelijke ademluchtsystemen. Verzoeker vraagt of een dergelijke keuring voor de toelating tot een cursus is toegestaan.

Advies 2009-07

Verzoekster stelt de CKA een vraag naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad van 21 februari 2009. In dat artikel staat dat binnen vijf jaar werkgevers hun sollicitanten aan een hersenscan zullen gaan onderwerpen. Hersentests zouden kunnen uitwijzen of personen geschikt zijn voor bepaalde functies.
Verzoekster vraagt of een verplichte hersenscan (fMRI) niet in strijd is met de eisen die de Wet op de medische keuringen (Wmk) stelt aan een aanstellingskeuring en aan de voorwaarden die daarbij gelden.

Advies 2009-03

Een informatiespecialist vraagt de CKA of het toegestaan is om een aanstellingskeuring te houden voor het werken in een cleanroom. Ook vraagt hij welke medische eisen er gesteld zouden kunnen worden aan mensen die in een cleanroom (gaan) werken.

Advies 2009-02 (A)

Een bedrijfsarts vraagt de CKA een algemeen advies over de toelaatbaarheid van aanstellingskeuringen. Hij is van mening dat alleen voor een beperkt aantal clusters van functies een keuring is toegestaan.
Daarnaast vraagt de bedrijfsarts of hij de betreffende werkgever tegemoet kan komen in het verzoek om een aanstellingskeuring te verrichten indien de werkgever zeer snel een sollicitant aanneemt en deze ook daadwerkelijk op de dag van de sollicitatie de bedongen werkzaamheden laat verrichten.