Advies 2009-08 (A)

Vraag

Verzoeker heeft zich ingeschreven voor de cursus ‘Veilig werken in riolen’. Het opleidingsinstituut dat deze cursus geeft laat alleen cursisten toe met een recent keuringsbewijs. Dit heeft te maken met het feit dat bij de cursus gebruik wordt gemaakt van omgevingsonafhankelijke ademluchtsystemen. Verzoeker vraagt of een dergelijke keuring voor de toelating tot een cursus is toegestaan.

Antwoord

Uit de informatie leidt de CKA af dat het in deze situatie niet gaat om het volgen van een cursus in verband met het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst of het wijzigingen van een bestaande arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat er geen sprake is van een aanstellingskeuring in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en dat de regels voor keuringen die deze wet stelt niet van toepassing zijn.

De CKA is alleen bevoegd zich uit te spreken over aanstellingskeuringen. De Commissie kan daarom geen oordeel geven over de toelaatbaarheid van een verplicht gesteld keuringsbewijs voor de toegang tot een cursus. Zij kan wel enkele overwegingen meegeven:

  • Er is geen specifieke regelgeving die verbiedt om een keuringsbewijs te vragen voor de toegang tot een opleiding. Dit betekent overigens niet dat allerlei medische onderzoeken zijn toegestaan. Er zijn algemene eisen waaraan medische onderzoeken moeten voldoen. Deze onderzoeken moeten relevant en noodzakelijk zijn voor het doel – in dit geval bijvoorbeeld het opsporen van risicofactoren voor het dragen van ademluchtsystemen of voor blootstelling aan gassen en dampen. Bovendien mogen de onderzoeken niet overmatig belastend zijn voor de persoon die de onderzoeken dient te ondergaan.
  • De arbodienst of bedrijfsarts kan informatie geven over de keuringseisen en de medische onderzoeken die nodig zijn voor een keuring in verband met het werken met omgevings onafhankelijke ademluchtsystemen in rioleringen.

Als het volgen van de cursus wel verplicht wordt gesteld met het oog op het wijzigen van een bestaande arbeidsovereenkomst, zou een verplichte keuring mogelijk wel als aanstellingskeuring kunnen worden gezien. Dat zou betekenen dat de regels van de Wmk wel van toepassing zijn.