Advies 2009-11 (A)

Vraag

Een arboconsulent stelt namens zijn arbodienst de volgende vraag. In 2007 heeft de arbodienst een aanstellingskeuring uitgevoerd voor een werkgever . De keurling is daarbij geschikt bevonden voor de beoogde functie. Thans, anderhalf jaar later, blijkt deze werknemer versleten knieën te hebben. Hij zou onlangs tegen de werkgever hebben gezegd dat hij al jaren last van zijn knieën heeft. De werkgever vraagt nu aan de arbodienst of de keurling bij de destijds uitgevoerde keuring zijn knieklachten heeft gemeld. De arbodienst vraagt zich af of hij antwoord mag geven op deze vraag en zo ja, welke consequenties het beantwoorden van de vraag heeft.

Antwoord

De CKA heeft in het navolgende als uitgangspunt genomen dat:

  • een aanstellingskeuring mocht plaatsvinden omdat aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld;
  • voldaan is aan de voorwaarden voor het doen verrichten en uitvoeren van een aanstellingskeuring;
  • voldaan is aan de procedurevoorschriften die gelden voor het laten verrichten van een aanstellingskeuring.

De Wet op de medische keuringen (Wmk) bepaalt dat een keurend arts verplicht is tot geheimhouding van wat hem bekend is over de keurling. De Wmk bepaalt ook dat een keurend arts niet meer mag meedelen aan de keuringvrager dan voor het doel van de keuring stikt noodzakelijk is. Uit de Leidraad Aanstellingskeuringen blijkt dat dit laatste inhoudt dat de keuringsuitslag geschikt, ongeschikt of geschikt onder voorwaarden mag worden medegedeeld, overigens pas nadat de keurling hiervoor toestemming heeft gegeven. Tevens blijkt uit deze Leidraad dat, wanneer de sollicitatieprocedure is afgerond, de keuringsgegevens na een half jaar moeten worden vernietigd.

Uit bovenstaande volgt dat de arbodienst de informatie die de werkgever vraagt, op grond van de Wmk niet mag verstrekken.

Volledigheidshalve zij er op gewezen dat de arbodienst wellicht op andere gronden gehouden zou kunnen zijn antwoord te geven op de vraag van de werkgever. Hierover kan de CKA evenwel geen uitspraak doen omdat de CKA daartoe niet bevoegd is. Enige nadere informatie die waarschijnlijk relevant is voor deze situatie staat in de Leidraad Aanstellingskeuringen hoofdstuk 13 dat ‘Aansprakelijkheid bij de aanstellingskeuring’ behandelt, en in het rapport ‘De zieke werknemer en privacy’ van het College bescherming persoonsgegevens, te vinden via www.cbpweb.nl onder veelgestelde vragen/de zieke werknemer.