Advies 2009-14 (A)

Vraag

Een directeur van een basisschool wil haar medewerkers, voor wie het gymonderwijs geen onderdeel van de pabo-opleiding uitmaakte, verplichten om een aanvullende gymopleiding te volgen. Een medewerker kan vrijstelling van deze verplichting krijgen als de bedrijfsarts een verklaring afgeeft dat de medewerker de opleiding om medische redenen niet kan volgen.
De betreffende bedrijfsarts vraagt de CKA is of er sprake is van een aanstellingskeuring als zij een medewerker keurt om te bezien of deze verklaring kan worden afgegeven.

Antwoord

Een keuring tijdens het dienstverband is volgens de Wet op de medische keuringen (Wmk) een aanstellingskeuring als deze keuring wordt verricht in verband met het wijzigen van de arbeidsverhouding.
De vraag die hier van belang is, is of het wel of niet volgen van de aanvullende gymopleiding gevolgen heeft voor de rechtspositie van de onderwijzers. Verandert hun functie als ze de opleiding hebben gevolgd? Hebben onderwijzers die de opleiding om medische redenen niet kunnen volgen een andere positie dan de onderwijzers die de opleiding wel volgen?
Zo ja, dan is er sprake van een aanstellingskeuring en moet worden voldaan aan de vereisten van de WMK. In dat geval dient de Leidraad Aanstellingskeuringen gevolgd te worden.

Heeft de keuring voor de opleiding verder geen consequenties voor de arbeidsverhouding, dan is de Leidraad verplichte medische keuringen van werknemers tijdens hun dienstverband (Leidraad vmk) van belang. De uitleg van deze leidraad valt niet onder de bevoegdheid van de CKA. Voor nadere informatie verwijst de CKA naar de NVAB.