Advies 2009-22

Vraag

Een werknemer wil solliciteren op de functie van proces-operator bij een olieraffinaderij. Een aanstellingskeuring maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Hij vraagt de CKA allereerst wat de bijzondere functie-eisen zijn voor het dragen van persluchtmaskers. Verder heeft hij in het verleden negatieve ervaringen met de arbodienst die de aanstellingskeuring zal moeten uitvoeren. Deze negatieve ervaringen hebben te maken met een eerdere arbeidsgeschiktheidsbeoordeling. Hij werd arbeidsongeschikt verklaard terwijl hij dit volgens zijn behandelend specialist niet was. Hij is bang dat de bedrijfsarts bij deze arbodienst bij voorbaat een negatief advies aan de werkgever zal afgeven. Hij wil ook over dit punt advies van de CKA.

Antwoord

1. de bijzondere functie-eisen voor het dragen van persluchtmaskers

Uit de vraagstelling blijkt dat het gaat om een aanstellingskeuring voor de functie van procesoperator. Het kunnen dragen van en werken met adembescherming (persluchtmasker) is kennelijk een vereiste voor de functie van proces operator.
De CKA kan niet ingaan op de specifieke bijzondere functie-eisen voor het dragen van adembescherming in de vorm van een persluchtmasker in de functie proces-operator bij een raffinaderij. De omstandigheden en de met het dragen van adembescherming te verrichten werkzaamheden bepalen mede de belasting in het werk en daarmee de functie-eisen.
Of er daadwerkelijk sprake is van bijzondere functie-eisen is ter beoordeling van de arbodienst of bedrijfsarts aan wie de werkgever advies dient te vragen over de rechtmatigheid van de aanstellingskeuring. De keurling heeft het recht dit advies in te zien.
De werkgever heeft de plicht de keuring te informeren over de inhoud van de keuring en waarom deze wordt verricht. Indien de keurling deze informatie niet heeft gehad kan hij of zij de werkgever hierom vragen. Ook kan de keurend arts gevraagd worden naar de bijzondere functie-eisen van de functie proces-operator en de inhoud van de aanstellingskeuring.

Bij een eventuele afkeuring heeft de keurling het recht op een herkeuring door een andere bedrijfsarts.

2. Negatieve ervaringen met de arbodienst in het verleden

Een aanstellingskeuring mag niet worden gebruikt om de kans op ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid in de toekomst in te schatten. Daarnaast mag de arbodienst of bedrijfsarts – ook als dit een bedrijfsarts is die de keurling reeds kent - gegevens over zijn arbeids(on)geschiktheid in het verleden bij een andere werkgever niet zonder de toestemming van de keurling gebruiken bij de aanstellingskeuring.

De CKA wijst verder met nadruk naar de informatie over de rechten en plichten van de keurling die te vinden is op de website van de CKA.