Advies 2009-23

Adviesvraag van de Commissie Arbeidsomstandigheden SER inzake Aanpak inhaleerbare allergene stoffen op de werkplek.

Vraag

De Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER heeft de CKA gevraagd of de aanstellingskeuring als instrument kan worden ingezet om gezondheidsschade als gevolg van inhaleerbare allergene stoffen zo goed mogelijk te voorkomen. Ter toelichting heeft de SER-commissie als voorbeeld de sector bakkers- en meelbedrijven gebruikt, waar blootstelling aan meelstof het risico op astma verhoogt. De SER-commissie vermeldt tevens dat zij ten aanzien van deze sector overweegt om de Minister van SZW te adviseren een extra risico van 1 % aan blootstellingniveau toe te staan.
De CKA moet op dit moment volstaan met enkele algemene opmerkingen over de toelaatbaarheid van aanstellingskeuringen. De kwestie dat de SER-commissie overweegt de Minister van SZW te adviseren een extra risico van 1 % aan blootstellingniveau toe te staan, is relevant. De CKA zal zich hierover een later stadium kunnen uitspreken.

Antwoord

Toelaatbaarheid aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan voor een functie waaraan risico’s zijn verbonden voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemer zelf of anderen. Het gaat dan om bijzondere functie-eisen.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor beroepen als duiker, brandweerman, piloot of beroepschauffeur. In deze functies is het noodzakelijk dat de werknemer aan bepaalde medische eisen voldoet. Zo zou een dakdekker bijvoorbeeld geen last van hoogtevrees moeten hebben.

De werkgever moet zoveel mogelijk doen om de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid bij de uitoefening van werkzaamheden in zijn bedrijf te beperken. Als er redelijkerwijs geen afdoende maatregelen mogelijk zijn, kan een aanstellingskeuring worden geadviseerd.

Treffen maatregelen om blootstelling inhaleerbare allergene stoffen te beperken

Werkgevers in de sector bakkers- en meelbedrijven moeten daarom maatregelen treffen om de blootstelling van werknemers aan deze stoffen zo goed mogelijk te beperken. Alleen als er redelijkerwijs geen afdoende maatregelen mogelijk zijn, kan een aanstellingskeuring als instrument worden ingezet.
De CKA vraagt zich af of in deze sector wel maatregelen (kunnen) worden getroffen om de blootstelling aan meelstoffen te beperken, aangezien de commissie overweegt om het advies uit te brengen een extra risico van 1 % aan blootstellingniveau toe te staan.

Aanstellingskeuring en bijzondere functie-eisen

Als vast komt te staan dat werkgevers in de sector bakkers- en meelbedrijven ook met de nieuwe norm al die arbomaatregelen treffen die redelijkerwijs verwacht kunnen worden, kan een aanstellingskeuring toegestaan zijn. Dat kan dan alleen onder de voorwaarden die de Wet op de medische keuringen hieraan verbindt. De CKA verwijst hiervoor naar de folder ‘Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet’.