Advies 2009-24 (A)

Vraag

Verzoeker is reeds twee jaar werkzaam bij een bruin- en witgoedbedrijf. Verzoeker heeft twee keer een contract voor een half jaar gehad en daarna een contract voor een jaar. Voordat de werkgever een nieuw contract aanbiedt, wil hij verzoeker eerst een medische keuring laten ondergaan. De reden hiervoor is dat verzoeker last heeft van vermoeidheidsklachten. Hij is hiervoor bij de huisarts, een cardioloog en een internist geweest om de oorzaak op te sporen. De onderzoeken zijn nog niet afgerond.
De werkgever wil verzoeker laten keuren om te weten welk risico wordt gelopen als verzoeker opnieuw wordt aangesteld.
De arbodienst heeft geweigerd de keuring uit te voeren omdat dit niet toelaatbaar zou zijn.
Inmiddels heeft de werkgever een (telefonische) afspraak geregeld met een andere bedrijfsarts die wel bereid zou zijn om verzoeker te keuren. Deze arts zou het medisch dossier ook willen inzien.
Verzoeker vreest dat hij geen verlenging van zijn arbeidsovereenkomst krijgt, als hij geen medewerking aan de keuring verleent. Verzoeker vraagt de CKA wat zijn rechten en plichten in deze zijn.

Antwoord

De keuring waartoe de werkgever opdracht heeft gegeven, is een aanstellingskeuring in de zin van de Wet op de medische keuringen. De keuring wordt namelijk verricht om te bezien of verzoeker een verlenging van de arbeidsovereenkomst zal krijgen.
Een aanstellingskeuring is echter alleen voor een beperkt aantal functies toegestaan. Het moet gaan om functies waaraan risico’s zijn verbonden voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer zelf of anderen. Een dergelijke keuring moet plaatsvinden voordat de werknemer met de werkzaamheden gaat beginnen. Als de betreffende functie in aanmerking zou komen voor een medische keuring, dan zou deze voorafgaand aan de eerste arbeidsovereenkomst moeten hebben plaatsgevonden.

Het doel van de keuring waartoe de werkgever opdracht heeft gegeven, heeft echter niets te maken met de functie maar met verzoekers gezondheid. De keuring heeft risicoselectie als doel. Een aanstellingskeuring mag niet met dat doel worden verricht. Dit is in strijd met de Wmk. Verzoeker hoeft dan ook geen medewerking te verlenen. De weigering van de arbodienst is derhalve terecht geweest. Voor de bedrijfsarts die de keuring wel zou uitvoeren en hier daadwerkelijk toe over zou gaan, kan dit tot tuchtrechtelijke maatregelen leiden.