Advies 2009-26

Vraag

Verzoekster is werkzaam als psychologe in burgerfunctie bij Defensie. Zij heeft gesolliciteerd naar de functie van militair psycholoog bij de Koninklijke Luchtmacht. Hiervoor heeft zij een aanstellingskeuring ondergaan. Middels een brief wordt haar medegedeeld dat zij is afgewezen voor de functie op grond van het geneeskundig onderzoek. Verzoekster tekent bezwaar aan tegen de uitslag. Het bezwaar wordt ongegrond geacht en de keuringsuitslag blijft gehandhaafd.
Verzoekster stelt de CKA de volgende vragen:

  1. Wat is de definitie van een herkeuring? 
  2. Kan een herkeuring schriftelijk worden afgedaan zonder dat de keurling gezien wordt voor nader onderzoek door een onafhankelijk arts? 
  3. Mag een bedenking ongegrond worden verklaard, waardoor de keurling geen recht meer heeft op een herkeuring? 
  4. Mag een ingediend bewijsstuk van een huisarts genegeerd worden om tot een overweging te komen? 
  5. Mag het Ministerie van defensie in verband met militair recht afwijken van de Wet op de medische keuringen? 
  6. Mag de keurling een second opinion bij een specialist aanvragen? 
  7. Zijn er vervolgstappen die verzoekster kan ondernemen? 
  8. Mag er tijdens een keuring een andere diagnose gesteld worden dan door de huisarts van verzoekster gesteld is?

Antwoord

(ad 5) De Wet op de Medische Keuringen (WMK) is van toepassing op aanstellingskeuringen voor militair personeel (WMK art.1 sub a 2e punt). Defensie kan en mag daar niet van afwijken. Defensie meldt dit ook op haar website www.defensiekeuring.nl.

(ad 1) De herkeuring is gedefinieerd in de WMK art 12 lid 1: ‘Indien aan de keuring een negatieve gevolgtrekking dan wel een positieve gevolgtrekking onder bepaalde beperkingen wordt verbonden, heeft de keurling het recht op herkeuring. De keurling maakt zijn wens daartoe met redenen omkleed kenbaar binnen een week nadat de genoemde gevolgtrekking aan hem is medegedeeld. De keuringvrager treft een regeling voor herkeuring door een onafhankelijk geneeskundige.’

(ad 3) Hieruit blijkt dat verzoekster recht heeft op een herkeuring, nu er in haar situatie een negatief oordeel is gegeven over haar medische geschiktheid voor de functie van militair psycholoog. Defensie mag een verzoek om herkeuring niet afwijzen.

(ad 2) De inhoud en procedure rondom de herkeuring is in de WMK niet verder uitgewerkt. In de Leidraad aanstellingskeuringen (achtergronddocument 11) en het Protocol aanstellingskeuringen (hoofdstuk 2.7) is wel nadere uitleg hieraan gegeven. De herkeuring moet door een onafhankelijke arts worden gedaan. In het Protocol aanstellingskeuringen wordt over de inhoud van de herkeuring wel aangegeven dat het gehele Protocol van toepassing is. Dat betekent dat er een nieuw onderzoek, een nieuwe vragenlijst en eventueel een lichamelijk, functie- of laboratoriumonderzoek door een arts plaatsvindt. Een schriftelijke herbeoordeling van de resultaten van het eerste onderzoek is dus geen herkeuring in de zin van de WMK.

(ad 6) In de praktijk, militair en niet militair, vindt een herkeuring meestal plaats door een andere arts van dezelfde arbodienst of keurende instantie. De CKA is van mening dat bij het recht van de keurling op een onafhankelijke herkeuring de keuze van de herkeurend arts tot stand komt in overleg met de keurling. (CKA oordeel 2003-2). De CKA gaat ervan uit dat de procedure omtrent keuringen tevoren schriftelijk is vastgelegd. Bij Defensie is dat het geval en vinden herkeuringen plaats door andere dan de initiële artsen, maar wel door artsen van het DienstenCentrum Medische Keuringen (DC MK). U kunt dus niet om een second opinion bij een specialist vragen, wel om een herkeuring.

(ad 4 en 8) De (her-)keuringsarts heeft een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid om tot diagnosestelling te komen. In paragrafen 2.4.2 en 2.4.3 van het Protocol aanstellingskeuringen staat wel aangegeven dat de keurling de keurend arts naar beste weten de inlichtingen dient te geven die redelijkerwijs voor de beoordeling van de medische geschiktheid voor de functie nodig zijn. De keurend arts mag informatie, voor zover relevant voor de aanstellingskeuring, slechts bij derden opvragen na gerichte toestemming van de keurling. Paragraaf 2.3.5. stelt dat de keurend arts niet tegelijkertijd de behandelend c.q. begeleidend arts van de keurling mag zijn. Hij zal dus onafhankelijk van de behandelaars tot een oordeel moeten komen.

(ad 7) Concluderend komt de CKA tot het advies dat Defensie verzoekster geen herkeuring mag weigeren, op grond van art. 12 lid 1 WMK.