Adviezen 2010


Advies 2010-21 (A)

Een servicemonteur bij een woonbedrijf heeft drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd gehad en de werkgever wil dat de monteur een keuring ondergaat, voordat hem een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. De monteur is drie weken daarvoor door zijn rug gegaan en de werkgever wil geen uitval riskeren. Indien de monteur de keuring niet ondergaat, wordt hem geen nieuw contract aangeboden.

Advies 2010-20

Aan de CKA wordt gevraagd om zich uit te laten over de mogelijke strijd van het bedrijfsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in artikel 6.1.4 van de CAO van de Universitaire Medische Centra 2007 met de Wet op de medische keuringen (WMK).

Advies 2010-19

Mag voor de opleiding Master Politiekundige de eis worden gehanteerd dat een kandidaat met epilepsie 100% aanvalsvrij is en dat een aandoening als epilepsie niet deels, maar volledig verdwenen is? De motivering van deze eis is dat de aandoeningen gevaren kunnen vormen voor de agent zelf, zijn collega’s of de directe omgeving. Het gaat hier om een executieve functie bij de politie.
Is deze eis en daarmee de uitsluiting van personen van de toegang tot de opleiding in strijd met de Wet op de medische keuringen (WMK)?

Advies 2010-18

Iemand ondergaat een keuring bij het Ministerie van Defensie en geeft daarbij aan de ziekte van tygeson te hebben; een chronische oogontsteking. Op het moment van de keuring had de keurling last van de symptomen van deze aandoening. Op alle (oog)testen heeft de keurling een ruim voldoende gehaald en is er zelfs een bovengemiddeld zichtvermogen vastgesteld. Verder waren er geen negatieve opmerkingen bij de overige keuringen.
Uiteindelijk is de keurling afgekeurd, vanwege het feit dat hij medicijnen (oogdruppels) nodig heeft om de symptomen te onderdrukken.

Advies 2010-17B

De vraag aan de CKA luidt nu in hoeverre de aangepaste functierisicokaart zich goed verhoudt tot de WMK.

Advies 2010-17A

Een arbeidsdeskundige vraagt de CKA om advies in verband met het gebruik van een functierisicokaart. Het is de bedoeling dat binnen het bedrijf waar hij werkzaam is, voor elke functie een op de functie gerichte functierisicokaart wordt gemaakt door een register-arbeidsdeskundige. De CKA is in oktober 2010 al per mail nadere vragen gesteld over de functierisicokaart en het gebruik hiervan.

Advies 2010-16 (A)

Een persoon die werkloos is en een WW-uitkering ontvangt, vraagt de CKA het volgende. In het kader van zijn re-integratie moet hij van de gemeente meedoen aan een arbeidstraining (Work First-project). Daarbij dient hij een psychologische keuring te ondergaan om te bezien of hij onder de WSW valt. Zes jaar geleden heeft hij last gehad van psychische klachten in de vorm van een gedragsstoornis en men wil nu bezien wat hij psychisch aankan. De persoon zelf wil dit echter niet. Hij wil ook niet onder de werkingssfeer van de WSW vallen, aangezien hij van mening is meer aan te kunnen dan dat de gemeente denkt.

Advies 2010-14

Naar aanleiding van een afkeuring voor de functie van wachtmeester bij de marechaussee of van beroepsbrandweerman, waarbij de reden voor de afkeuring gelegen is in scoliose, wordt de CKA de vraag gesteld of hierover iets te vinden is in de wet- en regelgeving of waar verder advies kan worden gevraagd.

Advies 2010-13

Een bedrijfsarts heeft een sollicitant gekeurd voor een functie bij de politie. Het betrof een aanstellingskeuring. De bedrijfsarts heeft de keurling goedgekeurd en deze persoon is vervolgens aan de vereiste opleiding begonnen. Een maand na de aanstelling is de werknemer uitgevallen wegens knieklachten.

Advies 2010-11

Een adviseur P&O van een bedrijf wendt zich tot de CKA met een vraag betreffende een overname, waarbij het nog om de voorbereidende fase gaat. Bij de overname ontstaat de situatie ‘mens volgt werk’. Bij de vervreemder bestaat een groep functies waarvoor een aanstellingskeuring aangewezen is. De verkrijger stelt dat diens functies wezenlijk anders zijn dan bij de vervreemder en dat voor de betreffende groep functies een aanstellingskeuring dient te worden ondergaan.
De vraag luidt in welke situatie een nieuwe keuring nodig/mogelijk is en in welke situatie niet.

Advies 2010-10 (A)

Een machinist, die sinds 1975 bij een Nederlands spoorwegbedrijf werkt, kreeg last van hartproblemen. De problemen zijn inmiddels verholpen. Na een keuring door de arbodienst van werkgever is hij op twee punten veiligheidsongeschikt verklaard, conform de normen van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW). De machinist heeft de gegevens van de afkeuring voorgelegd aan zijn eigen cardioloog, die daarop vaststelt dat één van de punten nogal onduidelijk is en dat het tweede punt onjuist is.

Advies 2010-06

Een bedrijfsarts werkzaam bij het Ministerie van Defensie vraagt advies over de legitimiteit/rechtmatigheid van medische onderzoeken welke hij dient te verrichten.

Advies 2010-05 (A)

Een sollicitant bij een chemiebedrijf vraagt om advies over een aanstellingskeuring.

Advies 2010-04 (A)

Vallen uitzendkrachten ook onder de Wet op de medische keuringen (WMK)?

Advies 2010-03 (A)

De heer X, 55 jaar, heeft een hartprobleem, maar is niet ziek gemeld. Hij werkt al 10 jaar met veel plezier als productiemedewerker op detacheringsbasis bij bedrijf A en functioneert goed. Recent heeft bedrijf A echter besloten om hem om organisatorische redenen niet meer in te lenen.
Het uitzendbureau moet op zoek naar een andere werkplek en heeft bedrijf B op het oog, maar de heer X geeft aan niet op die nieuwe plek te kunnen werken vanwege fysieke beperkingen op basis van zijn hartproblemen. Het productiewerk in bedrijf B is fysiek zwaarder dan in bedrijf A en bovendien werd er in bedrijf A zo nodig rekening met hem gehouden.
Het uitzendbureau vraagt de bedrijfsarts de medische beperkingen van de heer X in kaart te brengen en hem uit te nodigen voor een preventief spreekuur. Gevraagd wordt met welke beperkingen rekening gehouden dient te worden indien de heer X elders ingezet moet worden, zodat bij plaatsing rekening gehouden kan worden met eventuele beperkingen en daarmee uitval preventief kan worden voorkomen. Het uitzendbureau wil ook een beoordeling in hoeverre de beperkingen van blijvende aard zijn of in het geval ze van tijdelijke aard zijn, wanneer de beperkingen over zouden kunnen zijn. Ook wordt gevraagd de heer X te adviseren hoe hij met zijn klachten om kan gaan en wat hij zelf nog kan doen om klachten te voorkomen of zijn situatie te verbeteren

Advies 2010-02 (A)

Een bedrijfsarts stelt de CKA de vraag of deze op verzoek van de werkgever een nieuwe Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) mag opstellen vanwege de herplaatsing van een werknemer in een nieuwe functie. De update van de FML is in verband met een noodzakelijke verandering van functie voor iemand die medische beperkingen had/heeft. In de huidige functie ondervindt de werknemer geen hinder van zijn medische beperkingen.

Advies 2010-01 (A)

Een medewerker bij een chemisch bedrijf heeft een vakbond de vraag gesteld of hij recht heeft op een herkeuring. Iedereen binnen het bedrijf moet een brandweerkeuring ondergaan om vervolgens een brandweercursus te gaan volgen. De werknemer is goedgekeurd, maar wil de cursus (wegens ervaringen met brand in het verleden) niet volgen. De werknemer is van mening dat hij afgekeurd had moeten worden en wil daarom herkeurd worden. De werkgever dreigt echter met ontslag. Vervolgens wordt de CKA gevraagd of de WMK hier van toepassing is en of de werknemer recht heeft op een herkeuring