Advies 2010-05 (A)

Vraag:

Een sollicitant bij een chemiebedrijf vraagt om advies over een aanstellingskeuring.
De persoon heeft gesolliciteerd naar de functie van project engineer op een chemische plant bij een bedrijf in de chemie. Hij heeft een eerste sollicitatieronde gehad en is uitgenodigd voor een tweede sollicitatieronde. Aan het einde van de eerste sollicitatieronde wordt hij geïnformeerd dat hij zich moet onderwerpen aan een medisch onderzoek voorafgaand aan het tweede sollicitatiegesprek. Het was niet eerder bekend gemaakt dat een medisch onderzoek onderdeel van de sollicitatieprocedure zou uitmaken. Het onderzoek wordt door het bedrijf als volgt omschreven: 'De medische keuring omvat een gesprek met arts, hij legt uit welke testen zullen plaatsvinden door een verpleegkundige. Ook zal er bloed en urine worden afgenomen.'

De sollicitant geeft aan dat de functie van project engineer voornamelijk een kantoorfunctie betreft (schrijven van voorstellen, berekeningen doen e.d.), waarbij men ook regelmatig in de fabriek aanwezig is om het proces te bekijken, maar waarbij geen (fysieke) handelingen worden verricht. Evenmin behoeft 's nachts gewerkt te worden. Verder wordt op de chemische plant voornamelijk methylene diphenyl diisocyate geproduceerd, waarvoor mensen allergische reacties kunnen ontwikkelen.

De sollicitant vraagt de CKA om advies over

  1. de door het bedrijf gevolgde procedure;
  2. de eventueel door de sollicitant te nemen stappen.

Antwoord:
De CKA beantwoordt de vragen puntsgewijs. De procedure voor aanstellingskeuringen volgt uit de Wet op de Medische Keuringen (WMK)(*) en het Besluit aanstellingskeuringen(*):

a) Aanstellingskeuringen zijn slechts toegestaan indien aan de vervulling van de functie bijzondere eisen aan de medische geschiktheid moeten worden gesteld. Deze eisen betreffen de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid, terwijl de risico's voor de gezondheid en veiligheid niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, kunnen worden gereduceerd (artikel 3, lid 1 Besluit aanstellingskeuringen);

b) Over de inhoud en rechtmatigheid moet de werkgever schriftelijk advies vragen aan de arbodienst (artikel 3, lid 2 Besluit aanstellingskeuringen);

c) Aanstellingskeuringen mogen pas worden verricht aan het einde van de sollicitatieprocedure. Alle andere beoordelingen van geschiktheid moeten al hebben plaatsgevonden en de werkgever is op basis daarvan voornemens de keurling aan te stellen (artikel 4, lid 2, eerste volzin WMK);

d) Indien een aanstellingskeuring onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure, moet dat bij de werving al bekend gemaakt worden (artikel 4 Besluit aanstellingskeuringen);

e) Ruim voor de keuring moet aan de sollicitant schriftelijk en begrijpelijk informatie gegeven worden over doel, vragen en onderzoeken van de keuring en over de rechten als keurling (artikel 8, lid 2 WMK);

f) Op verzoek moet de werkgever het schriftelijk advies over de keuring van de arbodienst (zie punt c) aan de sollicitant ter beschikking stellen (artikel 5 Besluit aanstellingskeuringen).

Uit de door de sollicitant gegeven informatie blijkt dat het bedrijf niet voldoet aan de hierboven geschetste punten onder c t/m e en daarmee worden zowel de WMK als het Besluit aanstellingskeuringen overtreden. 
De CKA kan niet inhoudelijk ingaan op de eventuele rechtmatigheid van de aanstellingskeuring (zie punten a en b), omdat de daartoe vereiste informatie onvoldoende is. Wel kan de CKA aangeven dat in het algemeen voor de vervulling van een kantoorfunctie geen bijzondere eisen van medische geschiktheid gelden. Bij de beoordeling van de situatie die de sollicitant schetst lijkt blootstelling aan stoffen de belangrijkste risicofactor te zijn. Het is niet duidelijk in hoeverre dit geldt voor de functie van project engineer.

De vervolgstappen die de sollicitant nu kan nemen zijn:

  • Het bedrijf vragen naar het doel van het medisch onderzoek, in het licht van de sollicitatie;
  • Het bedrijf vragen om het schriftelijk advies van de arbodienst (zie punt b);
  • Dit advies van de CKA meesturen met zijn vraag/vragen aan het bedrijf, dan wel de inhoud van dit advies met het bedrijf bespreken;
  • De inhoud van dit advies van de CKA bespreken met de arts die de aanstellingskeuring verricht.

Tot slot deelt de CKA mee dat binnen zes maanden een klacht kan worden ingediend bij de CKA.


(*) Teksten van Wet op de Medische Keuringen, Besluit aanstellingskeuringen en Leidraad Aanstellingskeuringen zijn terug te vinden op www.aanstellingskeuringen.nl, onder regelgeving.