Advies 2010-10 (A)

Vraag:
Een machinist, die sinds 1975 bij een Nederlands spoorwegbedrijf werkt, kreeg last van hartproblemen. De problemen zijn inmiddels verholpen. Na een keuring door de arbodienst van werkgever is hij op twee punten veiligheidsongeschikt verklaard, conform de normen van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW). De machinist heeft de gegevens van de afkeuring voorgelegd aan zijn eigen cardioloog, die daarop vaststelt dat één van de punten nogal onduidelijk is en dat het tweede punt onjuist is.
De machinist wil derhalve een second opinion laten uitvoeren en heeft hiertoe met diverse organisaties contact opgenomen, echter zonder resultaat. Hij vraagt de CKA om advies in deze.

Antwoord:
Op de keuring van machinisten bij het desbetreffende bedrijf is het Besluit spoorwegpersoneel van toepassing (artikel 1 en artikel 26, lid 1 van het Besluit spoorwegpersoneel).
In artikel 28 van dit besluit staat dat de keuring door een door de Minister aangewezen keuringsinstituut wordt verricht (lid 2) en dat dit instituut een door de Minister goedgekeurd keuringsreglement heeft (lid 3), waarin de mogelijkheden tot aanvraag van een herkeuring beschreven zijn (lid 4).
Het besluit is voor wat betreft de keuring verder uitgewerkt in de Regeling spoorwegpersoneel. In artikel 6, lid 2 van de regeling is bepaald dat de keuringsarts de keurling bij afkeuring meedeelt dat hij zich kan laten herkeuren.
Artikel 7, lid 1 van de regeling bepaalt dat ‘een herkeuring door de keurling wordt aangevraagd bij het keuringsinstituut dat de keuring in eerste aanleg heeft verricht´.

Deze regelgeving maakt duidelijk dat de machinist bij de bedrijfsarts, die de keuring in eerste instantie heeft verricht, een herkeuring kan aanvragen. Deze bedrijfsarts zal de gegevens moeten laten beoordelen door een arts-deskundige (artikel 7, lid 2 regeling) of, indien dit reeds gebeurd is, de machinist moeten kunnen verwijzen naar het door de Minister aangewezen herkeuringsinstituut (artikel 7, lid 3 regeling).

Klacht
De kwestie was hiermee echter nog niet afgerond, omdat de machinist alsnog een klacht heeft ingediend bij de CKA.
De CKA heeft hierop gereageerd dat de CKA niet bevoegd is om de klacht in behandeling te nemen. Het betreft in dit geval namelijk geen aanstellingskeuring. Een aanstellingskeuring is een keuring die verband houdt met het aangaan van een arbeidsverhouding of een wijziging daarvan. In het onderhavige geval is hier volgens de CKA geen sprake van, maar betreft het een keuring in het kader van re-integratie in de oorspronkelijke functie (een tussentijds medisch onderzoek) en niet een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Indien de machinist 'geschikt' zou zijn verklaard, dan zou deze terugkeren in de oorspronkelijke functie.
Verwezen wordt hierbij ook naar de Regeling van werkzaamheden van de CKA, punt 4.2 bij 'Geen behandeling van de klacht', op pagina 6.
Zie oordeel 2010-04.