Advies 2010-14

Vraag:
Naar aanleiding van een afkeuring voor de functie van wachtmeester bij de marechaussee of van beroepsbrandweerman wordt de CKA de vraag gesteld of het is toegestaan iemand af te keuren vanwege het hebben van scoliose en of hierover iets te vinden is in de wet- en regelgeving of waar verder advies kan worden gevraagd.

De casus: het betreft een persoon die bekend is met scoliose. Hij verkeert in een goede lichamelijke conditie, heeft immers de zwarte band in een gevechtssport en traint 5 - 6 uur in de week. Een baan als bouwvakker was niet aan te raden, maar verder zou de scoliose geen beperking mogen zijn.

Antwoord:
De CKA stelt voorop dat zij uitsluitend bevoegd is zich uit te laten over aanstellingskeuringen in de zin van de WMK. Het antwoord betreft dan ook alleen de vraag of het hebben van een scoliose een (absolute) contra-indicatie vormt voor het vervullen van een functie als wachtmeester bij de marechaussee of als beroepsbrandweerman?
Op deze vraag antwoordt de CKA in algemene termen . De uiteindelijke beslissing over de uitslag van een aanstellingskeuring ligt bij de keurend bedrijfsarts.

Indien voor de functies van wachtmeester bij de marechaussee of van brandweerman bijzondere belastbaarheidseisen ten aanzien van de rugbelasting zijn geformuleerd, dient bij de aanstellingskeuring specifiek bekeken te worden hoe de belastbaarheid van de rug van de keurling is.
In dit geval is er sprake van een aandoening aan de wervelkolom; scoliose. Een diagnose op zich zegt niets of niet voldoende over de actuele belastbaarheid van een individueel persoon. De aanwezigheid van scoliose kan dan ook op zichzelf niet als afkeuringsgrond worden gehanteerd. Hiertoe is een individuele beoordeling nodig, waarbij ook mee gewogen dient te worden hoe de keurling met zijn aandoening omgaat.

Indien dergelijke bijzondere eisen niet geformuleerd zijn, dan kan hier ook niet op worden gekeurd.

Op de vraag naar toepasselijke wet- en regelgeving kan de CKA niet verder ingaan. Mogelijk kan de opdrachtgever dat wel.

Tenslotte wijst de CKA op het bestaan van het kenniscentrum inzake keuringen: KMKA, Kenniscentrum Medische Keuringen en PMO in Arbeid, website: www.amc.nl/kmka.