Advies 2010-16 (A)

Vraag:
Een persoon die werkloos is en een WW-uitkering ontvangt, vraagt de CKA het volgende. In het kader van zijn re-integratie moet hij van de gemeente meedoen aan een arbeidstraining (Work First-project). Daarbij dient hij een psychologische keuring te ondergaan om te bezien of hij onder de WSW valt. Zes jaar geleden heeft hij last gehad van psychische klachten in de vorm van een gedragsstoornis en men wil nu bezien wat hij psychisch aankan. De persoon zelf wil dit echter niet. Hij wil ook niet onder de werkingssfeer van de WSW vallen, aangezien hij van mening is meer aan te kunnen dan dat de gemeente denkt.

Antwoord:
Uit de informatie daarover is af te leiden dat het Work First-project een waaier van activiteiten omvat, waarbij soms ook concreet werkzaamheden worden aangeboden. Uit navraag echter blijkt dat deze persoon geen specifieke werkzaamheden in het vooruitzicht zijn gesteld als ook dat er geen sprake is van een keuring in het kader van de WSW. Een WSW indicatiestelling kan de persoon alleen zelf aanvragen en jegens een tegen zijn wil genomen indicatiebesluit kan hij bezwaar aantekenen en daarna in beroep gaan.

Een gemeente kan wel voorschriften geven indien het om een uitkering in de zin van de Wet Werk en Bijstand (WWB) gaat. De gemeente heeft daarbij tot taak om uitkeringsgerechtigden zo mogelijk te stimuleren en te begeleiden waar het gaat om arbeidsinschakeling. Het meewerken aan een psychologisch onderzoek kan tot deze voorschriften van de gemeente in het kader van de WWB horen. Een psychologische keuring in het kader van de WWB betreft geen medische keuring en is ook geen keuring in de zin van artikel 4 WMK, aangezien het niet gericht is op het aangaan of een wijziging van een arbeidsverhouding.

De CKA is derhalve niet bevoegd om daarover te oordelen of eventueel een klacht in behandeling te nemen.

De CKA wijst er nog op dat dit laatste anders kan zijn indien het om een medische keuring blijkt te gaan die hij moet ondergaan met het oog op specifiek te verrichten werkzaamheden. Wanneer dat het geval is, dan kan hij daar alsnog een klacht over indienen.