Advies 2010-18

Vraag:
Iemand ondergaat een aanstellingskeuring bij het Ministerie van Defensie en geeft daarbij aan de ziekte van tygeson te hebben; een chronische oogontsteking. Op het moment van de keuring had de keurling last van de symptomen van deze aandoening. Op alle (oog)testen heeft de keurling een ruim voldoende gehaald en is er zelfs een bovengemiddeld zichtvermogen vastgesteld. Verder waren er geen negatieve opmerkingen bij de overige keuringen.
Uiteindelijk is de keurling afgekeurd, vanwege het feit dat hij medicijnen (oogdruppels) nodig heeft om de symptomen te onderdrukken.

Een herkeuring is vervolgens afgewezen. De keurling heeft aangegeven inmiddels te weten dat hem nooit een herkeuring afgewezen had mogen worden volgens artikel 12, lid 1 van de WMK.

De keurling stelt de CKA de vraag of hij de bovenstaande aandoening had mogen verzwijgen.

Antwoord:
De sollicitant/keurling heeft een informatieplicht ten aanzien van arbeidsbeperkingen/ziekten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze hem ongeschikt maken voor een goede vervulling van de functie. Indien de sollicitant van mening is dat de ziekte/gebrek geen belemmering zal vormen voor het uitoefenen van de betreffende functie, dan hoeft hij van de ziekte/gebrek geen mededeling te doen. Dat zou wellicht anders kunnen liggen als de sollicitant zou weten dat (op korte termijn) door het verloop van de ziekte/gebrek zich wel beperkingen zouden kunnen voordoen.

In dit geval had de keurling een informatieplicht. Gelet op de functie-eisen voor militair kan deze aandoening aan de ogen niet verzwegen worden. De keuringseisen voor een militaire functie zijn door Defensie vastgelegd in een voorlichtingsbrochure. Op basis hiervan had de keurling kunnen weten aan welke functie-eisen hij moest voldoen. De functie-eisen zijn omschreven in de voorlichtingsbrochure ‘Selectie en Keuring’.

Op pagina 10 van deze brochure staat het volgende:
‘Oogafwijkingen of oogheelkundige behandelingen die het oog extra kwetsbaar maken voor beschadiging zijn niet te combineren met een militaire functie. Bij de ogentest wordt daarom onder andere gekeken naar gezichtsscherpte, dieptezicht en kleuronderscheidend vermogen. Draagt u een bril of contactlenzen, geef dan de sterkte hiervan door (eventueel brilrecept meenemen). Het testen van uw ogen geschiedt zonder dat u contactlenzen in heeft. Doe daarom contactlenzen ten minste twaalf uur voor het onderzoek uit en draag op de dag van de aanstellingskeuring een bril. Als geconstateerde afwijkingen een beperking geven of een bepaalde grenswaarde overschrijden, kan dit tot afkeuring leiden. Voor een aantal functies gelden bijzondere eisen. Bij twijfel wordt u naar de oogarts van het Centraal Militair Hospitaal verwezen.

De vraag is echter of de keurling de brochure vooraf heeft gekregen, hetgeen de CKA onbekend is. Is dit niet het geval, dan zou dat reden kunnen zijn om een klacht in te dienen bij de CKA. De keurling dient namelijk voorafgaand aan de aanstellingskeuring goed geïnformeerd te worden over doel en inhoud van de keuring, zie artikel 8, tweede lid, van de WMK. Een klacht kan via de website www.aanstellingskeuringen.nl worden ingediend door middel van het klachtenformulier.

Ten aanzien van de herkeuring het volgende. Deze had inderdaad niet geweigerd kunnen worden. De keurling heeft recht op een herkeuring. De CKA weet niet precies hoe is gehandeld door de betreffende keuringsarts en door Defensie. Ook deze gang van zaken kan reden zijn om een klacht in te dienen bij de CKA.