Adviezen 2011


Advies 2011-43

Bij een bedrijf met Sociale Werkvoorziening, waar aangepast werk wordt aangeboden aan personen met een WSW indicatie, waarbij urenbeperking vaak voorkomt, wordt de bedrijfsarts regelmatig gevraagd om een FML op te stellen voor werknemers die al actief zijn binnen het bedrijf. Hij vraagt de CKA om advies ten aanzien van drie verschillende situaties waarvoor een FML wordt gevraagd.

Advies 2011-39 (A)

Vragensteller wil weten of er een lijst bestaat met de beroepen waarvoor een aanstellingskeuring is toegestaan.

Advies 2011-38 (A)

Een arbeidsdeskundige vraagt de CKA naar de mogelijkheden om zowel reeds in dienst zijnde als nieuwe pedagogisch medewerksters in een kinderdagverblijf te kunnen screenen op reeds aanwezige psychische/psychiatrische problemen óf om een inschatting te kunnen maken van het risico op psychologische of psychiatrisch problematiek.

Advies 2011-37

Een bedrijfsarts vraagt of zij werknemers mag keuren die in het kader van een reorganisatie worden herplaatst in een andere functie. De bedrijfsarts moet de belastbaarheid van deze werknemers in kaart brengen om de geschiktheid voor de functie bij het nieuwe bedrijfsonderdeel vast te stellen. De werknemer dient voordat hij/zij het spreekuur bezoekt een verklaring te ondertekenen.

Advies 2011-31

Vragensteller is werkzaam als bedrijfsarts en vraagt de CKA of een sporttest onderdeel mag uitmaken van een (aanstellings)keuring. Hij vraagt vervolgens of je alleen bepaalde werknemers mag keuren die bepaalde extra taken krijgen, of dat iedereen gekeurd moet worden, ook al krijgen die geen of andere extra taken.

Advies 2011-24 (A)

Een sollicitant voor de functie van beveiliger vraagt de CKA of hij voor deze functie aan een medische keuring onderworpen mag worden en of het stellen van vragen over zijn chronische ziekte in het sollicitatieformulier en tijdens het sollicitatiegesprek is toegestaan.

Advies 2011-22 (A)

Adviesvraagster heeft een aanstelling als stewardess. Daarvoor dient zij een aanstellingskeuring te ondergaan waaronder het invullen van een vragenlijst. Zij heeft de ziekte van Bechterew, zonder daarvan enige belemmering in haar dagelijks functioneren in haar huidige fysiek belastende werk of thuis te ondervinden. Zij verwacht echter zonder meer te worden afgekeurd wanneer zij melding maakt van haar ziekte. Zij vraagt de CKA om advies over de mededelingsplicht.

Advies 2011-21 (A)

Adviesvrager is assistent wachtchef bij een petrochemisch bedrijf. Hij vraagt de CKA om advies over keuringen voor de bedrijfsbrandweer in verband met een uitbreiding van zijn functie.

Advies 2011-16 (A)

Adviesvrager is bedrijfsarts, werkzaam voor een arbodienst. Hij heeft een sollicitant op basis van een aanstellingskeuring afgekeurd. Betrokkene wil nu een second opinion. De bedrijfsarts vraagt de CKA of dit kan en zo ja, bij wie de second opinion kan worden uitgevoerd.

Advies 2011-14 (A)

Adviesvrager vraagt namens een uitzendkantoor in Nederland, onderdeel van een Belgisch concern wanneer en voor welke functies een uitzendkracht een medische keuring dient te ondergaan.

Advies 2011-10 (A)

De vraag is of een aanstellingskeuring is toegestaan voor een werknemer die een aantal maanden na zelf ontslag te hebben genomen weer terug wil komen in zijn oude functie. De werknemer is in die tijd een maand ziek dan wel arbeidsongeschikt geweest vanwege een hernia. De werkgever wil graag dat de werknemer terugkomt maar wil de werknemer wel een medische keuring laten ondergaan.

Advies 2011-06 (A)

Een bedrijfsarts heeft een aspirant-politieagent gekeurd voorafgaande aan de opleiding. Aan het begin van de opleiding komt de werkgever er achter dat de aspirant-politieagent een chronische ziekte heeft. De werkgever wil nu van de bedrijfsarts weten of de aspirant-politieagent zijn ziekte bij de aanstellingskeuring had gemeld. De bedrijfsarts vraagt zich af of hij deze informatie aan de werkgever mag geven.

Advies 2011-03 (A)

Adviesvrager solliciteerde voor de functie van Trainee Color bij een verffabrikant. Hij heeft de CKA gevraagd of voor deze functie een aanstellingskeuring is toegestaan en of de keuring zoals deze zou plaatsvinden niet te uitgebreid is.

Advies 2011-02

Adviesvrager werkt als bedrijfsarts in opleiding binnen de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu van een ziekenhuis. De bedrijfsarts vraagt de CKA naar het tijdstip waarop de aanstellingskeuring voor leerling-verpleegkundigen kan plaats vinden.

Advies 2011-01 (A)

Adviesvrager vraagt de CKA of een keuring voor treinmachinist is toegestaan voor de functie van gereedschapsmachinist en of deze niet te zwaar is. Ook vraagt hij of hij had mogen worden afgekeurd vanwege zijn diabetes.