Advies 2011-01 (A)

Vraag

Adviesvrager werkt al enige tijd als gereedschapsmachinist bij een onderaannemer van een organisatie verantwoordelijk voor het spoornetwerk (in vervolg: de aannemer). De aannemer stelt nu een psychologische en medische keuring verplicht. Adviesvrager heeft de keuring ondergaan, die is uitgevoerd als keuring voor treinmachinist. De adviesvrager geeft aan dat dit een geheel andere functie betreft dan de functie van gereedschapsmachinist. De adviesvrager is afgekeurd vanwege zijn diabetes. Zijn werkgever (de onderaannemer) wil de adviesvrager nu niet meer inzetten voor zijn reguliere werkzaamheden bij de aannemer.

De adviesvrager vraagt de CKA of een dergelijke keuring is toegestaan en of deze niet te zwaar is voor de functie van gereedschapsmachinist. Ook vraagt hij of hij had mogen worden afgekeurd vanwege zijn diabetes.

Antwoord
Door het stellen van nadere vragen aan de adviesvrager is de CKA gebleken dat het in casu ging om een periodieke keuring voor spoorwegpersoneel, die eens in de vijf jaar plaatsvindt. Deze periodieke keuring is gebaseerd op het Besluit van 3 december 2004, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot de bekwaamheid en geschiktheid van spoorwegpersoneel (Besluit spoorwegpersoneel). Op grond van artikel 28 van het Besluit spoorwegpersoneel moeten personen die een veiligheidsfunctie uitoefenen een medische en psychologische keuring ondergaan om een verklaring van medische geschiktheid en een verklaring van psychologische geschiktheid te verkrijgen. De functie van gereedschapsmachinist valt onder de veiligheidsfuncties, op grond van artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit spoorwegpersoneel.
De medische en de psychische geschiktheidsverklaring zijn geldig voor de duur van vijf jaar (artikel 31, tweede lid en artikel 32, tweede lid, van het Besluit spoorwegpersoneel). Dit betekent dat de keuring elke vijf jaar moet worden herhaald.

De CKA is uitsluitend bevoegd zich uit te laten over aanstellingskeuringen in de zin van de WMK. In casu gaat het om een periodieke keuring. Derhalve kan de CKA zich niet uitlaten over deze keuring. De CKA heeft de adviesvrager gewezen op de ‘Leidraad verplichte keuringen van werknemers tijdens dienstverband’ van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Hij kan zijn vragen aankaarten bij zijn werkgever en/of de arbodienst of bedrijfsarts. Hij kan vragen naar de procedure en vragen waarom hij gekeurd is voor de functie van treinmachinist terwijl hij de functie van gereedschapsmachinist uitoefent. Tevens zou hij de vraag kunnen stellen of diabetes wel een absolute contra-indicatie voor de functie van gereedschapsmachinist kan zijn.