Advies 2011-06 (A)

Adviesvrager werkt sinds enige maanden als vervangend bedrijfsarts binnen de politie Twente. Hij heeft een aspirant-politieagent gekeurd voorafgaande aan de opleiding. Tijdens de introductie van de opleiding heeft de aspirant-politieagent zijn klasgenoten deelgenoot gemaakt van zijn chronische ziekte. De werkgever heeft nu twijfels over betrokkene omdat de ziekte mogelijk een belemmering zou kunnen vormen voor het uitoefenen van de functie. De werkgever wil van adviesvrager weten of de aspirant-politieagent zijn ziekte bij de aanstellingskeuring had gemeld. Adviesvrager vraagt zich af of hij hierover informatie mag doorgeven aan de werkgever. De aspirant-politieagent blijkt noch in de vragenlijst, noch in de anamnese de aandoening te hebben gemeld.

Vraag

De vraag is of sprake is van het onterecht verzwijgen van informatie richting de werkgever en indien dit het geval is, of de bedrijfsarts dit dan als zodanig mag terugkoppelen naar de werkgever.

Antwoord

Mededelingsplicht
Over het verzwijgen van een bepaalde aandoening richting de werkgever merkt de CKA het volgende op. De algemene regel is dat een sollicitant de nieuwe werkgever moet informeren als hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij zodanige medische beperkingen heeft dat die een belemmering vormen voor het goed uitoefenen van de nieuwe functie.

De aspirant-politieagent dient zijn chronische ziekte te melden indien hij wist of had moeten begrijpen dat deze ziekte een belemmering zou zijn voor het uitoefenen van de functie. Als de sollicitant zijn medische klachten die relevant zijn voor het uitoefenen van de functie verzwijgt en dit op een gegeven moment bekend wordt, dan komt dit voor risico van de werknemer met alle gevolgen van dien (mogelijke sancties daarbij zijn geen loondoorbetaling en ontslag).

Beroepsgeheim
De Wet op de medische keuringen (WMK) bepaalt dat een keurend arts verplicht is tot geheimhouding van wat hem bekend is over de keurling (artikel 10 lid 2 WMK).
De WMK bepaalt ook dat een keurend arts niet meer mag meedelen aan de keuringvrager dan voor het doel van de keuring strikt noodzakelijk is (artikel 10 lid 3 WMK). Uit de wetsgeschiedenis van de WMK blijkt dat dit laatste inhoudt dat de keuringsuitslag geschikt, ongeschikt of geschikt onder voorwaarden mag worden medegedeeld, overigens pas nadat de keurling hiervoor toestemming heeft gegeven.

De vraag van de werkgever of de keurling zijn aandoening wel of niet aan de bedrijfsarts heeft gemeld, is een inhoudelijke vraag die onder het beroepsgeheim valt. De bedrijfsarts is op grond van artikel 10 lid 2 WMK verplicht tot geheimhouding over wat hem bekend is over de keurling. Ook wat hem niet bekend is in de zin dat de keurling een ziekte niet heeft gemeld die een belemmering zou kunnen vormen voor het uitoefenen van de betreffende functie, valt onder de geheimhouding. Het doorbreken van deze geheimhoudingsplicht is in strijd met de WMK.

Wanneer de keurend arts gerichte en vrijwillig gegeven toestemming heeft gekregen van de keurling mag de keurend arts informatie aan de werkgever verstrekken. Deze toestemming kan de keurling alleen geven als hij door de keurend arts vóóraf is ingelicht over het doel, de inhoud en de mogelijke consequenties van gegevensverstrekking.

Het beroepsgeheim van de arts is in diverse wetten en richtlijnen geregeld. Behalve de hierboven genoemde uitzondering zijn er nog enkele andere algemene uitzonderingen op het beroepsgeheim. De CKA is niet bevoegd hierover uitspraken te doen en adviezen te geven. In het algemeen kan worden gesteld dat het beroepsgeheim alleen in zeer bijzondere gevallen kan worden doorbroken. Zonodig kan u nader advies in worden gewonnen bij de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Tot slot wijst de CKA nog op twee richtlijnen van de KNMG waarin nadere informatie staat over de omvang van het beroepsgeheim:
‘KNMG-richtlijn inzake het omgaan met medische gegevens’ (KNMG Utrecht 2010) en ‘Code voor gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie’ (KNMG Utrecht 2006). Deze richtlijnen zijn te vinden op de website van de KNMG.