Advies 2011-10 (A)

Vraag

De vraag is of een aanstellingskeuring is toegestaan voor een werknemer die een aantal maanden na zelf ontslag te hebben genomen weer terug wil komen in zijn oude functie. De werknemer is in die tijd een maand ziek dan wel arbeidsongeschikt geweest vanwege een hernia. De werkgever wil graag dat de werknemer terugkomt maar wil de werknemer wel een medische keuring laten ondergaan.

Antwoord
Een aanstellingskeuring is alleen onder strikte voorwaarden toegestaan. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de medische keuringen (WMK) en het Besluit aanstellingskeuringen. Een aanstellingskeuring is toegestaan indien

  • aan de functie/taken bijzondere eisen worden gesteld op het punt van medische geschiktheid, 
  • daaronder worden begrepen de risico’s die het werk kan opleveren voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemer zelf of van anderen, 
  • de werkgever redelijkerwijs geen afdoende maatregelen kan nemen overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening om de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid bij de uitoefening van de werkzaamheden in zijn bedrijf te beperken (artikel 4 WMK en artikel 3 lid 1 van het Besluit).

Indien een aanstellingskeuring wordt overwogen dan brengt de werkgever eerst de risico’s van een functie of van de werkzaamheden in kaart. De bedrijfsarts beoordeelt of er sprake is van bijzondere functie-eisen en of/welke medische onderzoeken mogelijk zijn. Bij de werving wordt al gecommuniceerd dat de keuring het laatste onderdeel van de procedure is.

Het gaat hier om een werknemer die op een functie solliciteert die hij reeds eerder bij diezelfde werkgever heeft verricht. Uit de vraagstelling wordt niet duidelijk of dit een functie betreft waarvoor een rechtmatige aanstellingskeuring onderdeel van de procedure is. Indien dit wel zo is, dan kan een aanstellingskeuring gebaseerd op de geformuleerde bijzondere functie-eisen worden uitgevoerd door de bedrijfsarts.
Gezien de functie - solution manager in de ICT, waarvoor waarschijnlijk geen bijzondere functie-eisen gelden - lijkt het er meer op dat de werkgever op basis van de voorkennis die hij heeft over medische uitval in de afgelopen periode nu wil onderzoeken of er een risico bestaat op hernieuwde uitval bij aanstelling. Deze vorm van risicowering is onder de WMK verboden. De voorkennis van de werkgever mag niet de basis vormen om een aanstellingskeuring te eisen. Wanneer een aanstellingskeuring is toegestaan geldt dat voor iedereen die in die functie wordt aangenomen; individuele, van de medische situatie van de persoon afhankelijke aanstellingskeuringen zijn onder de WMK dus niet toegestaan.