Advies 2011-14 (A)

Vraag

Adviesvrager vraagt namens een uitzendkantoor in Nederland, onderdeel van een Belgisch concern:

  1. Wanneer en voor welke functies een uitzendkracht een medische keuring dient te ondergaan? 
  2. Wie bepaalt of een functie risicovol is: de bedrijfsarts van het inlenende bedrijf of via een RI&E, uitgevoerd door de veiligheidskundige van het inlenende bedrijf? 
  3. Indien als voorbeeld de havensector wordt gebruikt:is het daadwerkelijk zo dat in Nederland havenwerkers met uitzondering van kraanmannen geen keuring hoeven te ondergaan?

Antwoord

Voor de aanstellingskeuring wordt geen onderscheid gemaakt tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst met het inlenende bedrijf en uitzendkrachten (met een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau). Uitzendkrachten vallen derhalve ook onder de WMK. Voor de vraag of een aanstellingskeuring dient plaats te vinden is er derhalve geen verschil.

1. Wanneer en voor welke functies dient een uitzendkracht een medische keuring te ondergaan?

Het tijdstip van keuren
Nog geen uitzendovereenkomst:
Uitzendkrachten gaan een uitzendovereenkomst aan met het uitzendbureau (de werkgever) zodat het uitzendbureau hen kan uitzenden naar een bedrijf dat de uitzendkracht wil inlenen (inlener). De uitzendovereenkomst is naar Nederlands recht een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst gaat in deze gevallen als regel in vanaf het moment dat de uitzendkracht bij de inlener gaat werken. Indien de inlener de uitzendkracht een medische keuring wil laten ondergaan, dan wordt deze keuring verricht met het oog op het inlenen en dus in verband met het aangaan van de arbeidsverhouding.

Uitzendovereenkomst loopt reeds:
Indien een uitzendkracht al een doorlopende uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (of voor onbepaalde tijd) heeft met het uitzendbureau en vervolgens vanuit de uitzendovereenkomst wordt uitgezonden naar een andere inlener, dan wordt de keuring verricht in verband met het wijzigen van de arbeidsverhouding, namelijk het verrichten van andere werkzaamheden bij een andere inlener.

Omdat de aanstellingskeuring in beide gevallen onder de WMK valt, moet de uitzendkracht worden gekeurd vóórdat deze begint te werken bij de inlener. Uiteraard moet ook aan alle andere eisen van de WMK zijn voldaan.

De functies
Voor welke functies een uitzendkracht een aanstellingskeuring dient te ondergaan is in zijn algemeenheid niet aan te geven.
Indien voor een functie bijzondere functie-eisen zijn te benoemen en deze niet met gangbare maatregelen volgens de stand der wetenschap en techniek zijn te reduceren én aan de overige vereisten van de WMK is voldaan, is een aanstellingskeuring toegestaan.

2. Wie bepaalt of een functie risicovol is: de bedrijfsarts van het inlenende bedrijf of via een RI&E, uitgevoerd door de veiligheidskundige van het inlenende bedrijf.

De werkgever (inlener) kan zelf de functie-eisen in kaart brengen of een deskundige van zijn bedrijf vragen dit te doen. De RI&E van het inlenende bedrijf kan de basis vormen voor bedoelde inventarisatie voor zover hierin op functieniveau de eisen of risico’s zijn vastgelegd. Voor de bepaling of sprake is van bijzondere functie-eisen dient hij deskundig advies te vragen aan de gecertificeerde arbodienst of de bedrijfsarts met wie hij een contract heeft afgesloten. De arbodienst/bedrijfsarts bepaalt vervolgens de bijzondere medische eisen en de inhoud van de keuring. De inlener dient de informatie over de risico’s voor de gezondheid en veiligheid verbonden aan de functie bekend te maken bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau dient de sollicitant hierover te informeren en afspraken te maken over de (organisatie van) de aanstellingskeuring met de inlener.

3. De havensector

Of en voor welke functies in de havensector een aanstellingskeuring plaatsvindt kan de CKA niet zeggen. Een aanstellingskeuring op grond van toetreden tot een branche waarin risicovolle functies voorkomen is niet toegestaan. Ook dan moet de keuring worden gerelateerd aan een functie en de daarbij behorende bijzondere functie-eisen.

De CKA verwijst verder naar de Leidraad aanstellingskeuringen. De Leidraad geeft informatie over wanneer een aanstellingskeuring mag worden verricht, over hoe de inhoud kan worden vastgesteld en is voor bedrijfsartsen een handvat bij de uitvoering van de keuringen. In de leidraad is een aantal hulpmiddelen (waaronder een inventarisatieformulier en een aantal bijzondere functie-eisen) opgenomen.