Advies 2011-16 (A)

Vraag

Adviesvrager is bedrijfsarts, werkzaam voor een arbodienst. Hij heeft een sollicitant op basis van een aanstellingskeuring afgekeurd. Betrokkene wil nu een second opinion. De bedrijfsarts vraagt de CKA of dit kan en zo ja, bij wie de second opinion kan worden uitgevoerd.

Antwoord

De CKA kan op grond van de beschikbare informatie niet beoordelen of in casu sprake is van een rechtmatige aanstellingskeuring. De CKA legt het verzoek van de keurling om een second opinion uit als een verzoek om herkeuring.

Uitgaande van de rechtmatigheid van de initiële aanstellingskeuring is de regel dat de keurling die een uitslag ongeschikt dan wel geschikt onder voorwaarden krijgt, recht heeft op een herkeuring. Dit is geregeld in de Wet op de medische keuringen (Wmk), artikel 12. In artikel 12 is verder bepaald dat:

  • de keurling binnen een week na de uitslag een verzoek hiertoe dient in te dienen 
  • de keuringvrager een regeling dient te treffen voor herkeuringen door een onafhankelijke arts 
  • de keuringvrager de te nemen beslissing dient uit te stellen totdat de uitslag van de herkeuring hem is medegedeeld.

De herkeurend arts dient in ieder geval een andere, onafhankelijke arts te zijn dan de arts die de eerste keuring heeft uitgevoerd. De herkeuring kan wel plaatsvinden bij dezelfde arbodienst.

Daarnaast is het volgende van belang. De keurling heeft het recht als eerste de uitslag te vernemen en de uitslag kan niet zonder zijn toestemming aan de keuringvrager worden doorgegeven.

Het lijkt erop dat de bedrijfsarts in de beschreven casus overleg heeft gehad met de aspirant werkgever over de keuringsuitslag, waarna de werkgever met de sollicitant gesproken heeft. Het is de CKA niet duidelijk of de bedrijfsarts de keuringsuitslag aan de keurling heeft medegedeeld en of de keurling toestemming heeft gegeven voor het meedelen van de uitslag aan de aspirant werkgever.

De CKA geeft aan dat een aanstellingskeuring slechts onder strikte voorwaarden is toegestaan. De CKA adviseert de Leidraad aanstellingskeuringen te raadplegen, waarin een stappenplan is opgenomen om te bepalen of een aanstellingskeuring is toegestaan, hoe deze in te richten en andere procedurele voorwaarden.