Advies 2011-38 (A)

Vraag
Een arbeidsdeskundige vraagt de CKA naar de mogelijkheden om zowel reeds in dienst zijnde als nieuwe pedagogisch medewerksters in een kinderdagverblijf te kunnen screenen op reeds aanwezige psychische/psychiatrische problemen óf om een inschatting te kunnen maken van het risico op psychologische of psychiatrisch problematiek.

Antwoord
De CKA kan geen uitspraken doen over mogelijkheden voor keuringen tijdens een bestaand (ongewijzigd) dienstverband. De bevoegdheid van de CKA is beperkt tot aanstellingskeuringen.

De Wet op de medische keuringen (Wmk) bepaalt dat een aanstellingskeuring slechts onder strikte voorwaarden is toegestaan. De Wmk is tot stand gekomen met het doel om oneigenlijke risicoselectie tegen te gaan. Het is dan ook niet toegestaan te keuren om het risico op ziekte(verzuim) in te schatten. Evenmin is het de werkgever toegestaan te vragen naar ziekte of ziekteverzuimgegevens uit het verleden, of medische dossiers op te vragen.

Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan voor een functie waaraan risico’s zijn verbonden voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemer zelf of
anderen. Als aan een functie bijzondere functie-eisen zijn verbonden die de werkgever niet voldoende kan verminderen door het nemen van maatregelen is een aanstellingskeuring mogelijk mits ook aan de overige vereisten van de Wmk en het besluit aanstellingskeuring is voldaan.

Het uitvoeren van psychologisch onderzoek valt in beginsel niet onder de werking van de Wmk.

De CKA adviseert om de problematiek te bespreken met deskundigen van een arbodienst of met de bedrijfsarts en bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeids-en organisatiepsycholoog. Zij kunnen ook ondersteunen bij het in kaart brengen van de risico’s behorend bij het werk in een kinderdagverblijf en onderzoeken of er bijzondere functie-eisen zijn die een aanstellingskeuring zouden kunnen rechtvaardigen.