Advies 2011-39 (A)

Vraag
Vragensteller wil weten of er een lijst bestaat met de beroepen waarvoor een aanstellingskeuring is toegestaan.

Antwoord
De CKA geeft aan dat een dergelijke lijst niet is opgenomen in de Wet op de medische keuringen (Wmk) of in het Besluit aanstellingskeuringen en dat de commissie zelf ook niet een dergelijke lijst heeft opgesteld. Een scherpe grens wanneer wel of niet een aanstellingskeuring is toegestaan, is niet te geven. De belastende factoren in de functie bepalen in feite of een aanstellingskeuring voor die functie is toegestaan. Dit is geregeld in art. 4 Wmk en art. 3 lid 1 van het Besluit aanstellingskeuringen. Hierin is bepaald dat een aanstellingskeuring slechts is toegestaan wanneer:

  • aan de functie en de daarbij behorende taken bijzondere eisen worden gesteld op het punt van medische geschiktheid. Onder medische geschiktheid voor de functie wordt begrepen de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid; 
  • en de risico’s voor de gezondheid en veiligheid niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening kunnen worden gereduceerd.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan is een aanstellingskeuring in beginsel toegestaan, mits ook aan de overige vereisten volgens de Wmk en het besluit aanstellingskeuringen wordt voldaan.

Omdat het de betreffende persoon met name gaat om functies in de bouw, verwijst de CKA naar Stichting Arbouw.

De CKA adviseert verder om voor meer praktische informatie de Leidraad Aanstellingskeuringen te raadplegen en/of met een deskundige van een arbodienst of de bedrijfsarts te overleggen.