Advies 2011-43

Vraag
Bij een bedrijf met Sociale Werkvoorziening, waar aangepast werk wordt aangeboden aan personen met een WSW indicatie, waarbij urenbeperking vaak voorkomt, wordt de bedrijfsarts regelmatig gevraagd om een FML op te stellen voor werknemers die al actief zijn binnen het bedrijf:

  1. bij verzuim, waar de FML regulier in de probleemanalyse wordt aangemaakt; 
  2. bij werknemers die niet verzuimen, maar die het moeilijker hebben om hun eigen functie volledig in te vullen;
  3. en ter gelegenheid van een reorganisatie of herplaatsing binnen het bedrijf.

De bedrijfsarts is van mening dat er in de eerste situatie geen probleem is, maar dat er in de tweede en derde situatie sprake kan zijn van een aanstellingskeuring.
Hij zou graag een oplossing vinden voor werknemers binnen de SW die hun werk niet meer aan kunnen en voor werknemers die worden geplaatst in een andere functie, bijvoorbeeld wegens reorganisatie waarbij het oorspronkelijke werk is weggevallen.

Antwoord
De CKA geeft aan dat er inderdaad in de eerste situatie geen probleem is. Voor de tweede en derde situatie geldt dat een onderzoek dat de bedrijfsarts dient te verrichten ten behoeve van de vaststelling van de belastbaarheid van de werknemer een aanstellingskeuring is, indien dit plaatsvindt in verband met het wijzigen van de arbeidsverhouding en/of functie.
Het stellen van gezondheidsvragen of het doen van onderzoek naar medische beperkingen dan wel het opstellen van een FML (functionele mogelijkhedenlijst) in verband met verandering van functie (ook binnen een bestaande arbeidsverhouding) is gelijk te stellen met een aanstellingskeuring in de zin van artikel 1 van de Wet op de medische keuringen (Wmk). De Wmk is volledig van toepassing. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Sociale Werkplaats en andere ondernemingen.
Een aanstellingskeuring is alleen onder strikte voorwaarden toegestaan met het oog op een specifieke functie. Een van de vereisten is dat er aan de vervulling van de betreffende functie bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de keurling en derden (artikel 4, eerste lid, van de Wmk, in samenhang met artikel 3, eerste lid, van het Besluit aanstellingskeuringen).

Situatie 2
De CKA gaat er vanuit dat er in deze situatie geen sprake is van een alternatieve functie. Het onderzoek wordt dan ook niet gedaan met het oog op een specifieke functie, maar om de belastbaarheid van een werknemer in het algemeen te beoordelen. Indien iemand zijn functie niet meer volledig kan vervullen vanwege een medisch probleem, is een benadering conform de Wet verbetering Poortwachter zoals in situatie 1 voor de hand liggend.

Situatie 3
De vraag over een medisch onderzoek ter gelegenheid van een reorganisatie of herplaatsing binnen het bedrijf is vaker aan de CKA voorgelegd. Wanneer door de werkgever in verband met herplaatsing in een andere functie gezondheidsvragen worden gesteld c.q. de bedrijfsarts wordt gevraagd zich uit te spreken over mogelijkheden en beperkingen, is er sprake van een aanstellingskeuring. De keuring vindt immers plaats met het oog op een wijziging van de arbeidsverhouding en/of functie. Indien de functie die de werkgever op het oog heeft bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid kent, dan is een aanstellingskeuring toegestaan. In alle andere gevallen geldt dat
de werkgever de werknemer goed voor moet lichten over de te verwachten belasting in een nieuwe functie, zodat de werknemer zelf kan beoordelen of deze functie voor hem passend is. De werknemer zal in de gelegenheid dienen te zijn desgewenst hierover te overleggen met de bedrijfsarts.

Soortgelijke vragen zijn beantwoord in www.aanstellingskeuringen.nl adviezen: A 2007-09 (inzake keuring binnen SW verband), A 2008-06 en A 2010-02.