Adviezen 2012


Advies 2012-35 (A)

Een secretaresse heeft in het verleden klachten gehad aan haar hand. Zij functioneert goed, maar geeft ook duidelijk haar grenzen aan. Door organisatieverandering verdwijnt haar functie en kan ze als secretaresse met een andere taakbelasting verder. Haar werkgever vreest dat werkneemster dit fysiek niet aankan en vraagt een oordeel over de belastbaarheid. De vraag is of dit een verkapte aanstellingskeuring is en of werkneemster verplicht is hieraan mee te werken.

Advies 2012-30 (A)

Een vakbondsvertegenwoordiger stelt vragen namens een werknemer, die al 8 jaar in de functie van brandweerman werkzaam is bij de overheid. Elke drie jaar vindt er een geneeskundig onderzoek plaats. Er wordt gekeurd op basis van dezelfde eisen, die gelden bij een aanstellingskeuring voor defensiepersoneel en repressief brandweerpersoneel. Bij de laatste periodieke keuring wordt de werknemer afgekeurd, naar aanleiding van een afwijking met betrekking tot het kleuronderscheidend vermogen.

Advies 2012-25 (A)

Een medewerker bij een gemeente legt de vraag voor of de invoering van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor alle medewerkers van de afdeling Handhaving in strijd is met de Wet op de medische keuringen (WMK).

Advies 2012-23 (A)

Een sollicitant heeft via het uitzendbureau gesolliciteerd op de functie van treinmachinist. De keuringsarts heeft hem afgekeurd, omdat hij een pacemaker heeft. Zijn behandelend cardioloog en een specialist op het gebied van pacemakers hebben aangegeven dat hij goed in staat is om de functie te vervullen. Sollicitant heeft gehoord dat een herkeuring rond de €1.500 kost.

Advies 2012-19 (A)

Een bedrijfsarts van een arbodienst heeft een verzoek gekregen van een werkgever om een aantal werknemers, die al langere tijd bij de werkgever in dienst zijn medisch te keuren. De keuring houdt verband met een nieuw project (bodemsanering), waaraan bepaalde gezondheidsrisico’s zijn verbonden.

Advies 2012-16 (A)

De vraag is of een sollicitant in het kader van een aanstellingskeuring voor de functie van machinist kan worden afgekeurd wegens overgewicht.

Advies 2012-15

De vraag is of een werkgever bij indiensttreding aan een werknemer vragen mag stellen ten behoeve van een verzekering in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Advies 2012-13

Een sollicitant heeft een overactieve blaas. De klachten zijn erger als de sollicitant last heeft van stress. Zij is daarvoor in behandeling bij een uroloog.
De sollicitant solliciteert naar een (reguliere) kantoorfunctie en heeft in dat kader een oproep voor een medische keuring ontvangen. Zij vraagt zich af of zij verplicht is op de vragenlijst betreffende de medische keuring, dan wel tijdens het onderzoek / gesprek met de bedrijfsarts aan te geven, dat zij een overactieve blaas heeft.

Advies 2012-11 (A)

Een P&O-medewerker van een taxibedrijf geeft aan dat een aantal chauffeurs van het bedrijf overgaat naar een ander taxibedrijf, doordat na gunning door middel van Europese aanbestedingen een gedeelte van het vervoer aan een andere partij is gegund.
Vanuit de CAO Taxi dient de overnemende partij 75% van de betrokken medewerkers een aanbod te doen. In de nieuwe arbeidsovereenkomst staat een artikel waarvan de P&O-medewerker vermoedt dat deze in strijd is met de Wet op de medische keuringen (WMK). De vraag aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is of dit vermoeden correct is.

Advies 2012-10 (A)

Adviesvrager is politieagent. Vanuit werkgever is opgelegd dat alle agenten in executieve dienst een fitheidstest (FVT) moeten ondergaan. Voorafgaand aan deze test moet een medische vragenlijst ingevuld worden. Indien de werknemer op het formulier op een of meerdere vragen een ‘ja’ invult, volgt een gesprek met de arboarts, die vervolgens beoordeelt of de werknemer de fitheidstest mag afleggen. Omdat de adviesvrager diabetes heeft, wil hij graag weten of deze informatie van hem mag worden gevraagd. Hij wil weten of de werkgever medische informatie mag inwinnen en kan doorspelen naar de arbodienst en of daar consequenties aan kunnen worden verbonden.

Advies 2012-09 (A)

De vraag gaat over keuringen in de railinfra-branche, voor de functies Veiligheidsman en Leider Werkplekbeveiliging. De medische eisen voor deze functies zijn geschrapt uit het Besluit Spoorwegpersoneel. Toch worden de keuringen nog steeds uitgevoerd op grond van de oude regelgeving. Wanneer zijn aanstellingskeuringen mogelijk en wanneer is er sprake van een verplichte medische keuring tijdens dienstverband?

Advies 2012-08

Een bedrijfsarts, werkzaam voor een ziekenhuis, vraagt zich af of een aanstellingskeuring mag plaatsvinden om vast te stellen of een sollicitant drager is van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA).

Advies 2012-07

Een bedrijfsarts vraagt de CKA of het hebben van metalen in het lichaam of het dragen van implantaten een medisch gegeven is en voorts of de werkgever zou kunnen volstaan met het geven van voorlichting over het werken in dit soort ruimtes, of dat een aanstellingskeuring toegestaan/gewenst is.

Advies 2012-03

Een advocaat vraagt namens haar cliënt of een werkgever een reeds in dienst zijnde werknemer voor een andere functie een keuring kan laten ondergaan.

Advies 2012-02

Een bedrijfsarts voor een bedrijf voor taxi-/rolstoel-/bus-/invalide- en schoolvervoer stelt de CKA een vraag over het keuringsbeleid, vanwege hoog verzuim onder starters.

Advies 2012-01 (A)

Een HRM-adviseur van een gemeente vraagt de CKA of een aanstellingskeuring is toegestaan voor de medewerkers werkzaam op de afdeling Handhaving Openbare Omgeving.