Advies 2012-01 (A)

Vraag
Een HRM-adviseur van een gemeente vraagt de CKA of een aanstellingskeuring is toegestaan voor de medewerkers werkzaam op de afdeling Handhaving Openbare Omgeving. Deze medewerkers komen dagelijks in aanraking met geweld en agressie op straat en dienen hier bestand tegen te zijn. Daarnaast moeten zij in hun functie ongeveer zes uur per dag kunnen lopen en bij aanhoudingen fysiek kunnen ingrijpen. Het gaat om de Junior-, Senior- en Integraal Handhavers. Regelmatig wordt de werkgever geconfronteerd met medewerkers die uitvallen door fysieke klachten aan rug en/of benen/voeten. Ook wordt het geweld en agressie op straat steeds meer en heftiger.

Antwoord
Om te bepalen of een aanstellingskeuring is toegestaan is het noodzakelijk te voldoen aan de voorwaarden gesteld in de Wmk. Deze zijn:

  • er moet sprake zijn van een arbeidsverhouding of een aanstelling in openbare dienst; 
  • aan de daarbij behorende taken worden bijzondere eisen gesteld op het punt van medische geschiktheid; 
  • daaronder wordt begrepen de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid; 
  • de risico’s voor de gezondheid en veiligheid kunnen niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening worden gereduceerd.

Bij het verrichten van een aanstellingskeuring moet ingevolge de Wmk, alsmede het Besluit aanstellingskeuringen en overige relevante wetgeving, aan de volgende procedurevoorschriften zijn voldaan:

  • door de werkgever is schriftelijk advies gevraagd aan de arbodienst dan wel de bedrijfsarts, met wie een contract is gesloten, over de rechtmatigheid van de keuring voor bepaalde functies (artikel 3, tweede lid, Besluit aanstellingskeuringen); 
  • na een positief advies van de arbodienst dan wel de bedrijfsarts heeft de werkgever vervolgens schriftelijk vastgelegd: de functie-eisen, het doel van de keuring, de vragen welke ten aanzien van de gezondheid zullen worden gesteld en de medische onderzoeken welke mogen worden verricht (artikel 8, eerste lid, Wmk en artikel 3, tweede lid Besluit aanstellingskeuringen); 
  • de werkgever heeft de instemming van de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging) over het voorgenomen keuringsbeleid (artikel 27, eerste lid, Wet op de ondernemingsraden); 
  • in de voorlichtende tekst betreffende de werving voor de functie is vermeld dat een aanstellingskeuring zal plaatsvinden (artikel 4 Besluit aanstellingskeuringen); 
  • de keurling wordt vooraf schriftelijk geïnformeerd over het doel en de inhoud van de keuring en over zijn/haar rechten (recht op herkeuring en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de CKA) (artikel 8, tweede lid, Wmk en artikel 3, tweede lid, en artikel 5 Besluit aanstellingskeuringen); 
  • een aanstellingskeuring wordt pas verricht nadat alle overige beoordelingen van de sollicitant hebben plaatsgevonden; de aanstellingskeuring is het sluitstuk van de selectieprocedure (artikel 4, tweede lid, Wmk).

Op basis van de verstrekte informatie lijkt een aanstellingskeuring voor de betreffende functies toegestaan. De CKA adviseert om contact op te nemen met de arbodienst of bedrijfsarts van de gemeente voor het vaststellen van de bijzondere functie-eisen en voor advies over de inhoud van de keuring.