Advies 2012-10 (A)

Vraag

Adviesvrager is politieagent. Vanuit werkgever is opgelegd dat alle agenten in executieve dienst een fitheidstest (FVT) moeten ondergaan. Voorafgaand aan deze test moet een medische vragenlijst ingevuld worden. Indien de werknemer op het formulier op een of meerdere vragen een ‘ja’ invult, volgt een gesprek met de arboarts, die vervolgens beoordeelt of de werknemer de fitheidstest mag afleggen. Omdat de adviesvrager diabetes heeft, wil hij graag weten of deze informatie van hem mag worden gevraagd. Hij wil weten of de werkgever medische informatie mag inwinnen en kan doorspelen naar de arbodienst en of daar consequenties aan kunnen worden verbonden.

Antwoord

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is bevoegd om vragen en klachten in behandeling te nemen, die gaan over aanstellingskeuringen. Onder een keuring wordt verstaan vragen over de gezondheidstoestand van de keurling en het verrichten van medisch onderzoek in verband met het aangaan of wijzigen van een burgerrechtelijke arbeidsverhouding of aanstelling in openbare dienst.
De CKA gaat er vanuit dat het doel van de fitheidstest is om te beoordelen of betrokkene, de reeds in dienst zijnde politieagent, voldoende fit is om alle taken behorend bij de functie van politieagent in executieve dienst, te verrichten.
De CKA beoordeelt een dergelijke keuring niet als een aanstellingskeuring en is dan ook niet bevoegd een uitspraak te doen over de vraag of de werknemers een algemene vragenlijst voorgelegd mogen krijgen.

De CKA is van mening dat de fitheidstest is te beschouwen als een verplichte keuring tijdens dienstverband. De CKA verwijst naar de Leidraad verplichte medische keuringen van werknemers tijdens hun dienstverband, te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Voor deze keuringen is bepaald dat wordt aangesloten bij de regelgeving die geldt voor aanstellingskeuringen, zie pagina 8 van deze Leidraad.

Voor aanstellingskeuringen is bepaald dat een vragenlijst is toegestaan, mits afkomstig van de arbodienst/ arboarts en beoordeeld door de arboarts. De medische gegevens mogen dus niet bij de werkgever terecht komen, tenzij de keurling hiermee uitdrukkelijk instemt. Verder mogen de vragen niet te algemeen zijn, maar dienen deze te zijn gericht op de eisen van medische geschiktheid voor het vervullen van taken met bijzondere functie-eisen.