Advies 2012-11 (A)

Vraag
Een P&O-medewerker van een taxibedrijf geeft aan dat een aantal chauffeurs van het bedrijf overgaat naar een ander taxibedrijf, doordat na gunning door middel van Europese aanbestedingen een gedeelte van het vervoer aan een andere partij is gegund.
Vanuit de CAO Taxi dient de overnemende partij 75% van de betrokken medewerkers een aanbod te doen. In de nieuwe arbeidsovereenkomst staat een artikel waarvan de P&O-medewerker vermoedt dat deze in strijd is met de Wet op de medische keuringen (WMK). De vraag aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is of dit vermoeden correct is.

In het betreffende artikel staat dat de werknemer verklaart dat hij voor zover bekend geen lichamelijke of psychische klachten heeft met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden genoemd in de overeenkomst. De werknemer verklaart geen recht te hebben op loondoorbetaling als hij zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt of als zijn ziekte een gebrek is waarover hij bij indiensttreding valse of geen inlichtingen heeft verstrekt.

Antwoord
Voor een sollicitant geldt dat hij een mededelingsplicht heeft, indien hij of zij op het moment van de sollicitatie weet dat de medische klachten een belemmering zijn voor het uitoefenen van de functie of dat in de nabije toekomst kunnen worden. Uiteindelijk is het altijd aan de sollicitant om te beslissen om de aspirant werkgever al dan niet op de hoogte te stellen van medische klachten. De werkgever kan de mededelingsplicht niet afdwingen door middel van een verklaring.
Door werknemers een arbeidsovereenkomst te laten ondertekenen, met daarin opgenomen de desbetreffende bepaling, stelt de werkgever impliciet vragen over de gezondheid. Dat is in strijd met artikel 4, lid 2 (laatste alinea) van de WMK.

Als de sollicitant zijn medische klachten, die relevant zijn voor het uitoefenen van de functie verzwijgt en dit op een gegeven moment uitkomt, dan is dit voor risico van de werknemer met alle gevolgen van dien (geen loondoorbetaling zoals aangegeven in het betreffende artikel is inderdaad een mogelijke sanctie). De verantwoordelijkheid ligt derhalve bij de werknemer en het is niet aan de werkgever om de risico’s van te voren af te dekken door middel van een verklaring.

De conclusie is dat de interpretatie van de P&O-medewerker correct is: het artikel in de overeenkomst is in strijd met de WMK.